Przeskocz do treści

Wymazy z policzka jako podstawowe źródło DNA w badaniu

Wymazy z policzka - test na ojcostwoLab­o­ra­to­ria real­izu­jące testy na ojcost­wo bazu­ją na bard­zo zróżni­cow­anych mate­ri­ałach. Dzieje się tak dlat­ego, że ludzkie DNA jest we wszys­t­kich miejs­cach ciała iden­ty­czne, nie ule­ga też zmi­anom z upły­wem cza­su czy w wyniku dzi­ałal­noś­ci czyn­ników zewnętrznych. Źródłem DNA może być więc cokol­wiek: wymaz z policz­ka, włosy z cebulka­mi, krew, a nawet takie przed­mio­ty jak szc­zotecz­ka do zębów i maszyn­ka do gole­nia. Tym bardziej zas­tanaw­ia fakt, dlaczego za pod­sta­wową próbkę do tes­tu na ojcost­wo uzna­je się wymaz z policz­ka. Wyjaśni­jmy zatem tę kwestię.

Łatwość pobrania

Przewa­ga wymazów policzkowych nad inny­mi rodza­ja­mi próbek tkwi przede wszys­tkim w łat­woś­ci z jaką się je otrzy­mu­je. Pobranie wymazu pole­ga na potar­ciu wewnętrznych stron obu policzków wymazówka­mi czyli długi­mi, cienki­mi paty­czka­mi, zakońc­zony­mi spec­jal­nym aplika­torem. Zabieg ten wykonu­je się w celu pobra­nia zna­j­du­ją­cych się w jamie ust­nej komórek nabłonkowych, a nie tak jak niek­tórzy sądzą próbek śliny Pro­ce­du­ra pobra­nia wymazu od jed­nej oso­by trwa nie więcej niż 20 sekund, pon­ad­to jest w 100% bez­piecz­na i całkowicie bezbolesna. Wymazy z policz­ka są powszech­nie wyko­rzysty­wane zarówno w sądowych bada­ni­ach ojcost­wa, jak i w bada­ni­ach pry­wat­nych. Co więcej w przy­pad­ku tes­tu na ojcost­wo wykony­wanego wyłącznie dla włas­nej wiedzy klient może pobrać wymazy samodziel­nie w zaciszu włas­nego mieszkania.

Jak pobrać próbki

Łatwość transportu

Kole­jną zaletą wymazów z policz­ka jest wytrzy­małość próbek oraz łat­wość ich prze­trans­portowa­nia. Mate­ri­ały tego typu są wyjątkowo trwałe i mogą być prze­wożone nawet kil­ka dni. Oczy­wiś­cie przed wysłaniem ich do lab­o­ra­to­ri­um trze­ba je odpowied­nio zabezpieczyć.

Jak prze­chowywać próbki

Brak ryzyka zanieczyszczenia próbki obcym DNA

Należy pamię­tać, że wspom­ni­ane wyżej paty­cz­ki, który­mi pobiera się wymaz są sterylne, czego nie moż­na już powiedzieć o próbkach mikroślad­owych. Ryzyko, że na dostar­c­zonej do lab­o­ra­to­ri­um maszynce do gole­nia czy szc­zoteczce do zębów będzie zna­j­dować się mate­ri­ał gene­ty­czny innej niż badana oso­by jest nieste­ty bard­zo duże. Obec­ność obcego DNA na badanej próbce lub jego nien­ajlep­sza jakość znacznie utrud­ni anal­izę, może nawet spowodować, że uzyskanie pełnego pro­filu gene­ty­cznego będzie nieosią­galne. Wyko­rzys­tanie wymazówek wszys­tkie te niebez­pieczeńst­wa niwelu­je do minimum.


Zobacz też:

 
 
 
 
 
 
 
Jesteśmy dostęp­ni od 7.00 do 19.00 w tygod­niu i od 9.00 do 17.00 w week­endy i w święta

.

 


Zadzwoń terazZadzwoń teraz