Przeskocz do treści

Klauzula Informacyjna

Zgod­nie z art. 13 ust. 1−2 roz­porządzenia Par­la­men­tu Europe­jskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwiet­nia 2016 r. w spraw­ie ochrony osób fizy­cznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w spraw­ie swo­bod­nego przepły­wu takich danych oraz uchyle­nia dyrek­ty­wy 95/46/WE (ogólne roz­porządze­nie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − infor­mu­je­my, że:

1. testD­NA Eksper­tyzy Sp. z o.o. Sp. k. z siedz­ibą w Katow­icach przy ul. Bocheńskiego 38 A, zare­je­strowana w rejestrze przed­siębior­ców prowad­zonym przez Sąd Rejonowy dla Katow­ice-Wschód w Katow­icach Wydzi­ał VIII Gospo­dar­czy Kra­jowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000837178, NIP: 6342822607, Regon: 243412289 jest Admin­is­tra­torem Twoich danych osobowych.

2. Wyz­naczyliśmy Inspek­to­ra Ochrony Danych, z którym możesz się skon­tak­tować w sprawach ochrony swoich danych osobowych drogą mailową lub trady­cyjną pocztą: Paweł Chrząszcz, iodo@testdna.pl, testD­NA Eksper­tyzy Sp. z o.o. Sp. k. ul. Bocheńskiego 38 A, 40–859 Katowice.

3. Jako Admin­is­tra­tor będziemy przetwarzać Two­je dane w celu:

a) w celu wyko­na­nia umowy o świad­cze­nie usług (w tym m.in. real­iza­cji zamówień, rozliczeń, komu­nikacji związanej ze świad­cze­niem usług, komu­nikacji za pośred­nictwem for­mu­la­rza kon­tak­towego). Pod­stawą przetwarza­nia jest niezbęd­ność do wyko­na­nia umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Jeśli w trak­cie komu­nikacji podałeś nam jakieś dane, których podanie było opcjon­alne (np. wypeł­ni­a­jąc nieobow­iązkowe pole w for­mu­la­rzu), to pod­stawą ich przetwarza­nia przez nas jest zgo­da (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

b) w celu obsłu­gi rekla­macji i ewen­tu­al­nych innych roszczeń. Pod­stawą przetwarza­nia jest uza­sad­niony interes testD­NA Eksper­tyzy Sp. z o.o. Sp. k. (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), pole­ga­ją­cy na zabez­piecze­niu infor­ma­cji o współpra­cy (w tym. m.in. o his­torii Twoich zamówień, komu­nikacji z nami oraz płat­noś­ci­ach) w celu obsłu­gi ewen­tu­al­nych roszczeń;

c) w celach anal­i­ty­cznych lub statysty­cznych. Pod­stawą prawną przetwarza­nia jest prawnie uza­sad­niony interes testD­NA Eksper­tyzy Sp. z o.o. Sp. k. (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), pole­ga­ją­cy na wyko­rzysty­wa­niu anal­iz finan­sowych i sprzedażowych na potrze­by wewnętrznego rapor­towa­nia i wyz­nacza­nia opty­mal­nych kierunk­ów naszego rozwoju;

d) w celu kierowa­nia do Ciebie przez testD­NA Eksper­tyzy Sp. z o.o.Sp. k. treś­ci mar­ketingowych. Pod­stawą prawną przetwarza­nia jest uza­sad­niony interes testD­NA Eksper­tyzy Sp. z o.o. Sp. k. (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), pole­ga­ją­cy na dostar­cza­niu zamówionej komu­nikacji mar­ketingowej, w tym w formie wiado­moś­ci e‑mail oraz drogą SMS/MMS, zaw­ier­a­ją­cych infor­ma­c­je o aktu­al­nych ofer­tach, pro­moc­jach czy konkur­sach. Przetwarzanie Twoich danych w tym celu odby­wa się tylko jeśli wyraz­iłeś zgodę na otrzymy­wanie infor­ma­cji mar­ketingowych drogą elektroniczną.

e) w celach real­iza­cji współpra­cy medi­al­nej w związku z real­iza­cją umowy lub w celu utrzy­ma­nia właś­ci­wej relacji biz­ne­sowej. Pod­stawą do przetwarza­nia danych jest wyko­nanie umowy lub prowadze­nie dzi­ałań zmierza­ją­cych do jej zawar­cia, a także nasz prawnie uza­sad­niony interes. Pod­stawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit b) RODO.

4. W każdej chwili przysługu­je Ci pra­wo do wyco­fa­nia zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych, ale cofnię­cie zgody nie wpły­wa na zgod­ność z prawem przetwarza­nia, którego doko­nano na pod­staw­ie Two­jej zgody przed jej wycofaniem.

5. W każdej chwili przysługu­je Ci pra­wo do wniesienia sprze­ci­wu wobec przetwarza­nia Twoich danych jw. Przes­taniemy przetwarzać Two­je dane w tych celach, chy­ba że będziemy w stanie wykazać, że w sto­sunku do Twoich danych ist­nieją dla nas ważne prawnie uza­sad­nione pod­stawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wol­noś­ci lub Two­je dane będą nam niezbędne do ewen­tu­al­nego ustal­e­nia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

6. Two­je dane osobowe wynika­jące z korzys­ta­nia z ser­wisu będą przetwarzane przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z pro­ce­sem korzys­ta­nia z ser­wisu, czyli przez 5 lat chy­ba, że inny okres przetwarza­nia warunk­u­ją obow­iązu­jące przepisy prawa.

7. Do Twoich danych mogą też mieć dostęp nasze pod­mio­ty przetwarza­jące, np. firmy prawnicze, infor­maty­czne, księ­gowe oraz kon­sul­tan­ci medy­czni, punk­ty pobrań i medy­cy­na pracy.

8. Infor­mu­je­my, że podawanie danych osobowych na cza­cie on-line jest dobrowolne. Użytkown­ik poda­jąc dane osobowe na cza­cie on-line wyraża zgodę na ich przetwarzanie także poza obrębem Unii Europejskiej.

9. Zgod­nie z RODO, przysługu­je Ci:

a) pra­wo dostępu do swoich danych oraz otrzy­ma­nia ich kopii;

b) pra­wo do spros­towa­nia (popraw­ia­nia) swoich danych;

c) pra­wo do usunię­cia danych, ograniczenia przetwarza­nia danych;

d) pra­wo do wniesienia sprze­ci­wu wobec przetwarza­nia danych;

e) pra­wo do przenoszenia danych;

f) pra­wo do wniesienia skar­gi do organu nadzorczego.

 


Zadzwoń terazZadzwoń teraz