Przeskocz do treści

Laboratorium genetyczne

Paternity test method of genetic analysisBadanie bio­log­icznego pokrewieńst­wa ma istotne znacze­nie i zwyk­le wpły­wa na całe życie. Jego wynik musi byc więc wiary­god­ny i pewny. W lab­o­ra­to­ri­um, które go wys­taw­ia, nie może być mowy o żad­nej pomyłce. Na rynku pojaw­ia­ją się nowe ośrod­ki ofer­u­jące bada­nia gene­ty­czne, częs­to też ofer­ty cenowe są coraz bardziej atrak­cyjne dla klien­ta. Na co zwró­cić uwagę przy wyborze lab­o­ra­troium? Jak wybrac wiary­god­ny ośrodek spec­jal­izu­ją­cy się w tes­tach gene­ty­cznych w kierunku ustal­e­nia ojcostwa? 

 Doświadczenie

Pewność wyniku zależy również od kwal­i­fikacji per­son­elu lab­o­ra­to­ri­um oraz od najwyższej klasy aparatu­ry i odczyn­ników. Doświad­cze­nie osób wykonu­ją­cych bada­nia gene­ty­czne na ojcost­wo ma istotne znacze­nie zwłaszcza w przy­pad­kach nie­s­tandar­d­owych, np. w sytu­acji kiedy badani potenc­jal­ni ojcowie są blisko ze sobą spokrewnioni.

Certyfikaty jakości

Cer­ty­fikaty jakoś­ci są dowo­dem na to, że lab­o­ra­to­ri­um pod­da­je swo­je wyni­ki zewnętrznej kon­troli. W sposób obiek­ty­wny i nieza­leżny oce­nia ona jakość przeprowadzanych anal­iz. Na tej pod­staw­ie wys­taw­iane są odpowied­nie doku­men­ty, które sa wskazówką, że warto zle­cić badanie w danej firmie.

  Fachowi konsultanci

Obsłu­ga klien­ta jest niezwyk­le waż­na niemal w każdej fir­mie ofer­u­jącej usłu­gi. Każdy klient jest inny i ma odmi­enne potrze­by oraz oczeki­wa­nia, wyma­ga więc indy­wid­u­al­nego pode­jś­cia. Przy wyborze lab­o­ra­to­ri­um wartu zwró­cić uwagę na dostęp­ność kon­sul­tan­tów, którzy w każdej chwili są gotowi doradz­ić oraz w miły i przys­tęp­ny sposób przekazać wszys­tkie intere­su­jące nas informacje.

  Dostępność informacji

Bard­zo częs­to miejscem poszuki­wań lab­o­ra­to­ri­um oraz infor­ma­cji o intere­su­ją­cym nas bada­niu jest Inter­net. Warto wtedy przyjrzeć się stron­ie inter­ne­towej danego lab­o­ra­to­ri­um, która jest wiz­ytówką firmy i powin­na przed­staw­iać wszys­tkie niezbędne infor­ma­c­je. Renomowane placów­ki medy­czne infor­mu­ją nie tylko o swoich bada­ni­ach ale i o stosowanych meto­dach, kwal­i­fikacji pra­cown­ików i uzyskanych cer­ty­fikat­ach jakoś­ci. Zbyt mała ilość infor­ma­cji może być syg­nałem, że dana placówka nie ma czym się pochwal­ić bądź coś ukrywa.

  System ochrony

Dane, które klien­ci przekazu­ją lab­o­ra­to­ri­um, w celu zlece­nia bada­nia, powin­ny być ściśle chro­nione i prze­chowywane w spec­jal­nych bazach, aby nikt niepowołany nie miał do nich dostępu. Warto też sprawdz­ić, jak kon­sul­tan­ci przekazu­ją infor­ma­cję na tem­at real­i­zowanego bada­nia. Jest to niezwyk­le ważne, tym bardziej, że znaczne­jc zęś­ci zlece­nio­daw­ców zależy na poufności.


Zobacz też:

.

1111


Zadzwoń terazZadzwoń teraz