Przeskocz do treści

Metoda

Testy gene­ty­czne na ojcost­wo opier­a­ją się na anal­izie DNA z komórek zaw­ier­a­ją­cych jądro komórkowe.  Dlat­ego moż­na wyko­rzys­tać różne prób­ki takie jak wymazy z policz­ka, czy też włosy z cebulka­mi, plamy krwi, szc­zotecz­ki do zębów czy maszyn­ki do gole­nia. W anal­izie gene­ty­cznej wyróż­nia się następu­jące etapy:

IZOLACJA DNA

Pier­wszym etapem jest izo­lac­ja, która pole­ga na “wyciąg­nię­ciu” DNA z próbek dostar­c­zonych do lab­o­ra­to­ri­um. Stusu­je się tu szereg enzymów, które roz­puszcza­ją błony komórkowe otacza­jące DNA. Prób­ki następ­nie pod­da­je się serii wirowa­nia i wytrą­ca­nia, aby uzyskać czyste DNA. Jest ono wyko­rzysty­wane do dal­szej anal­izy lub zam­rażane do cza­su wznowienia testu.

REAKCJA PCR

Po izo­lacji uzysku­je się DNA w zbyt niskim stęże­niu, które uniemożli­wiało­by przeprowadze­nie bada­nia. Dlat­ego w kole­jnym etapie sto­su­je się reakcję PCR (z ang. Poly­merase Chain Reac­tion), która pole­ga na wielokrot­nym pod­grza­niu i następ­nie ozię­bi­e­niu prób­ki w obec­noś­ci spec­jal­nych organ­icznych związków chemicznych. Dzię­ki tej reakcji uzysku­je się set­ki tysiące kopi DNA, które z powodze­niem może wyko­rzys­tać w kole­jnym etapie badania.

SEKWENCJONOWANIE DNA

Ostat­ni etap jest w pełni zau­tomaty­zowany i wyko­rzys­tu­je się tu urządze­nie nazwane sek­we­na­torem. Jest ono połąc­zone z kom­put­erem i wyko­rzys­tu­je wiąz­ki lasera, aby sprawdz­ić kole­jność par zasad w DNA. W bada­ni­ach DNA w kierunku ustal­e­nia ojcost­wa zwyk­le wyko­rzys­tu­je się metodę mul­ti­plex STR. Anal­izu­je się w niej tylko wybrane miejs­ca na DNA nazy­wane loci, układa­mi STR lub mark­era­mi gene­ty­czny­mi. W mark­er­ach bada się ilość powtór­zonych spec­jal­nych moty­wów nuk­leo­ty­dowych, dzię­ki czemu na wyniku bada­nia przy danym mark­erze pojaw­ia­ją się licz­by. Jest to tak zwany pro­fil gene­ty­czny badanej oso­by. Jest on indy­wid­u­al­ną cechą danego człowieka. Każdy mark­er opisany jest przez 2 licz­by ponieważ każdy z nas dziedz­iczy po połowie mate­ri­ału od ojca i mat­ki. Porów­nanie pro­fili pozwala na określe­nie praw­dopodobieńst­wa bio­log­icznego pokrewieńst­wa między dany­mi osoba­mi a więc na jed­noz­naczne potwierdze­nie lub wyk­lucze­nie ojcost­wa. Zobacz, co oznacza wynik »


Zobacz też:

1111


Zadzwoń terazZadzwoń teraz