Przeskocz do treści

Metoda badania DNA na ojcostwo

Testy DNA w kiwe­unku ustal­e­nia ojcost­wa pole­ga­ją na anal­izie DNA z komórek zaw­ier­a­ją­cych jądro komórkowe.  Wyko­rzys­tu­je się w nich snat­dar­d­owo wymazy z policz­ka (zaw­ier­a­jące komór­ki nabłon­ka). Do anal­izy nada­ją się jed­nak również inne oprób­ki takie jak włosy z cebulka­mi, szc­zotecz­ki do zębów, plamy krwu czy maszyn­ka do golenia.

Jakie pób­ki moż­na wyko­rzys­tać w badaniu? »

W anal­izie gene­ty­cznej wyróż­nia się 3 etapy:

Laboratory micro pipette drops the biological solution in eppendorf ETAP 1

IZOLACJA DNA — pole­ga na “wyciąg­nię­ciu” DNA z próbek dostar­c­zonych do bada­nia. Wyko­rzys­tu­je się tu różne enzymy, które mają za zadanie rozpuś­cić błony komórkowe otacza­jące DNA. Prób­ki pod­da­je się później serii wirowa­nia i wytrą­ca­nia.  Na koniec uzysku­je się czyste DNA, wyko­rzysty­wane do dal­szej anal­izy lub zam­rażane do cza­su wznowienia testu.

.

Scientist with DNA copying, Real-time PCR cycler, wide ETAP 2

REAKCJA PCR — pole­ga na nam­noże­niu DNA, które w wyniku izo­lacji uzysku­je się w zbyt małym stęże­niu. Reakc­ja PCR (ang. Poly­merase Chain Reac­tion) pole­ga na wielokrot­nym pod­grza­niu i następ­nie ozię­bi­e­niu prób­ki w obec­noś­ci określonych związków chemicznych. Uzysku­je się w ten sposón set­ki tysiące kopi DNA, które moż­na wyko­rzys­tać do dal­szej analizy.

ETAP 3

SEKWENCJONOWANIE DNA — jest w pełni zau­tomaty­zowane. Wyko­rzys­tu­je się tu połąc­zony z kom­put­erem sek­we­na­tor, który za pomocą  wiązek lasera usta­la kole­jność par zasad DNA. Wyko­rzys­tu­je się zwyk­le metodę mul­ti­plex STR. Anal­izu­je się w niej wyłącznie wybrane miejs­ca na DNA tzw. loci, układy STR lub mark­ery gene­ty­czne.

sekwencjonowanie-2W mark­er­ach bada się ilość powtórzeń spec­jal­nych moty­wów nuk­leo­ty­dowych, uzysku­jąc w ten sposób 2 licz­by  w każdym z nich (jed­na pochodzi od mat­ki, dru­ga od ojca). Jest to tak zwany pro­fil gene­ty­czny, indy­wid­u­al­ny dla każdego człowieka (z wyjątkiem bliźniąt jed­no­ja­jowych). Porów­nanie pro­fili gene­ty­cznych umożli­wia określe­nie praw­dopodobieńst­wa pokrewieńst­wa między dany­mi osoba­mi a więc na jed­noz­naczne potwierdze­nie lub wyk­lucze­nie bio­log­icznego ojcostwa.

Co oznacza wynik? »


Zobacz też:

1111


Zadzwoń terazZadzwoń teraz