Przeskocz do treści

Test na ojcostwo z krwi od 10 tygodnia ciąży

test na ojcostwo w czasie ciążyOjcost­wo moż­na ustal­ić już od 10 tygod­nia ciąży uzysku­jąc wynik tak samo pewny jak po nar­o­dz­i­nach dziec­ka . Pobiera się w tym celu próbkę krwi od mat­ki oraz od potenc­jal­nego ojca — przy­pom­i­na to stan­dar­d­ową mor­fologię. Badanie jest dostęp­ne w całej Polsce.

Metoda badania ojcostwa w ciąży z krwi

W krwio­biegu mat­ki krąży wolne DNA pło­du. Od 10 tygod­nia ciąży osią­ga takie stęże­nie, że moż­na je wyi­zolować i porów­nać z DNA mat­ki oraz dom­nie­manego ojca. DNA dziec­ka jest częs­to niekom­pletne i “poszarpane”. Sto­su­je się przy tym bard­zo dokład­ną i czułą metodę NGS (Sek­wencjonowanie Nowej Gen­er­acji), dzię­ki której anal­izu­je się pon­ad 2500 miejsc na DNA.

Wynik jest tak samo pewny jak wynik testu po narodzinach dziecka

Pozwala jed­noz­nacznie potwierdz­ić lub wyk­luczyć bio­log­iczne ojcost­wo już na wczes­nym etapie ciąży. Testy gene­ty­czne są najbardziej skuteczną metodą usta­la­nia bio­log­icznego ojcostwa. 

.header-logo certyfikaty1

Może­my zag­waran­tować pewny wynik, który potwierdza­ją liczne cer­ty­fikaty jakoś­ci badań uzyskane przez lab­o­ra­to­ri­um, jak również wielo­let­nie doświad­cze­nie i wyk­wal­i­fikowana kadra.

Jak zrobić test na ojcostwo w ciąży z krwi matki?

Jeżeli chcesz zro­bić test wystar­czy, że skon­tak­tu­jesz się z nami i umówisz na pobranie krwi w przy­chod­ni w dogod­nej dla Ciebie lokaliza­cji na terenie całej Polski.

.eurogen_umow_sie_na_badanie_ojcostwa

Na pobranie krwi umaw­iamy od poniedzi­ałku do środy. Nie trze­ba się do niego spec­jal­nie przy­go­tować i nie trze­ba być na czc­zo. Nie jest wyma­gane przy tym żadne skierowanie. Wynik tes­tu dostęp­ny jest w ciągu 15 dni roboczych i przekazu­je­my do w wybrany przez Państ­wa sposób: pocztą, tele­fon­icznie i mailowo.

 
 
 
 
 
 
 
Jesteśmy dostęp­ni od 7.00 do 19.00 w tygod­niu i od 9.00 do 17.00 w week­endy i w święta

Zadzwoń terazZadzwoń teraz