Przeskocz do treści

O Eurogen

Cen­trum Badań Gene­ty­cznych Euro­gen spec­jal­izu­je się w pry­wat­nych i sądowych bada­ni­ach DNA na ojcost­wo oraz tes­tach pokrewieńst­wa. Jest obec­ne na pol­skim rynku od 2004 roku.

Lab­o­ra­to­ri­um do tej pory wykon­ało pon­ad 8000 tysię­cy anal­iz. Z naszych usług korzys­ta­ją nie tylko oso­by pry­watne ale również polskie sądy, proku­ratu­ry, polic­ja oraz detek­ty­wi. Ofer­u­je­my Państ­wu pewny i wiary­god­ny test ojcost­wa wraz z jed­noczes­ną fachową i miłą obsługą naszych kon­sul­tan­tów. Jakość badań potwierd­zona jest liczny­mi cer­ty­fikata­mi jakości.

Zobacz też:

W EuroGen możesz zrobić badania DNA:

Testy na ojcostwo Gdańsk, Gdynia, Sopot


Zadzwoń terazZadzwoń teraz