O Eurogen

Cen­trum Badań Gene­ty­cznych Euro­gen spec­jal­izu­je się w tes­tach na ustal­e­nie ojcost­wa dla włas­nej wiedzy (pry­wat­nych) oraz w tes­tach na ojcost­wo na potrze­by sądu (sądowych). Swo­ją dzi­ałal­ność rozpoczęło 12 lat temu. Od tego cza­su przeprowadz­iło pon­ad 8 tysię­cy badań, zle­conych przez oso­by indy­wid­u­alne, sądy, proku­raturę, policję i detek­ty­wów. Testy wykony­wane w Euro­gen udziela­ją pewnej odpowiedzi na tem­at ojcost­wa, które może zostać jed­noz­nacznie potwierd­zone lub wyk­luc­zone.

EuroGen to profesjonalne testy na ojcostwo oraz kompleksowa obsługa, która obejmuje:

  • Możli­wość pobra­nia próbek w Cen­tral­nym Punkcie Pobrań w Gdańsku – zarówno do tes­tu pry­wat­nego, jak i sądowego
  • Możli­wość zakupu zestawu do samodziel­nego pobra­nia wymazu w aptekach lub przez Inter­net
  • Możli­wość ustal­e­nia miejs­ca pobra­nia również w innej placów­ce medy­cznej
  • Pewny wynik bada­nia ojcost­wa wys­taw­iony w ciągu 5 – 7 dni roboczych
  • Możli­wość otrzy­ma­nia wyniku w 48 godzin — badanie express
  • Bada­nia wykony­wane w cer­ty­fikowanym, pol­skim lab­o­ra­to­ri­um
  • Wynik wys­taw­iony w języku pol­skim, wraz z pro­filem gene­ty­cznym i rezul­tatem zaawan­sowanej anal­izy statysty­cznej
Jesteśmy dostęp­ni od 7.00 do 23.00 w tygod­niu i od 8.00 do 21.00 w week­endy i w świę­ta

Zadzwoń teraz