Przeskocz do treści

Czy wynik testu na ojcostwo jest pewny?

Tak. W związku z tym, że testy na ojcost­wo opier­a­ją się na anal­izie i porów­na­niu DNA ojca i dziec­ka, to są to bada­nia całkowicie pewne. Wynik tes­tu zawsze daje jed­ną z dwóch możli­wych odpowiedzi: wyk­lucze­nie lub potwierdze­nie ojcostwa.

Cen­trum Badań Gene­ty­cznych Euro­Gen we wszys­t­kich swoich tes­tach uwzględ­nia anal­izę aż 24 mark­erów gene­ty­cznych, co daje 1000 razy bardziej wiary­god­ny wynik, w porów­na­niu z anal­izą 16 miejsc na DNA.

Na czym polega ustalenie ojcostwa za pomocą badań DNA

Ustal­e­nie ojcost­wa przy pomo­cy anal­izy DNA jest możli­we dzię­ki temu, że dziecko dziedz­iczy mate­ri­ał gene­ty­czny po swoich rodz­i­cach. Połowa tego mate­ri­ału pochodzi od mat­ki, a połowa od ojca. Bada­jąc określone frag­men­ty DNA u konkret­nych osób, czyli tzw. mark­ery, jesteśmy w stanie określić czy te oso­by są ze sobą spokrewnione. Mark­er gene­ty­czny reprezen­tu­ją dwie licz­by – po jed­nej od każdego rodz­i­ca. Zestaw tych mark­erów to pro­fil gene­ty­czny. Ustal­e­nie ojcost­wa pole­ga więc na porów­na­niu pro­filu gene­ty­cznego ojca z pro­filem gene­ty­cznym dziec­ka oraz sprawdze­niu czy przy­na­jm­niej jed­na licz­ba z każdego badanego mark­era jest u nich wspól­na. Jeśli tak, ojcost­wo zosta­je potwierd­zone. Pojaw­ie­nie się 4 różnic będzie z kolei oznacza­ło wyk­lucze­nie ojcostwa.

Co zyskasz wybierając EuroGen?

Wielo­let­nie doświad­cze­nie w tes­tach na ojcost­wo i liczne cer­ty­fikaty jakoś­ci są gwaran­tem rzetel­nie przeprowad­zonego bada­nia i pro­fesjon­al­nej obsługi.

 
 
 
 
 
 
 
Jesteśmy dostęp­ni od 7.00 do 19.00 w tygod­niu i od 9.00 do 17.00 w week­endy i w święta

Zadzwoń terazZadzwoń teraz