Przeskocz do treści

Przygotowanie do wizyty w placówce

Przygotowanie do badania ustalenia ojcostwa / pokrewieństwa biologicznego – badanie prywatne (wymaz i / lub mikroślady).

 • Przy­go­towanie do pobra­nia wymazu: 

Godz­inę przed pobraniem prosimy nie jeść, nie pić, nie żuć gumy i nie pal­ić papierosów, aby nie zanieczyś­cić jamy ust­nej, z której będzie pobier­any wymaz.

 • Przy­go­towanie próbek dyskret­nych (mikrośladów):

Próbkę dyskret­ną prosimy zabez­pieczyć w zwykłą papierową kop­ertę, bez żad­nych wypeł­ni­aczy jak np. folia bąbelkowa oraz prosimy o pozostaw­ie­nie dopły­wu powi­etrza. Najlepiej zro­bić to w rękaw­iczkach, a jeśli ich nie mamy to w taki sposób by nie dotykać miejs­ca, w którym zna­j­du­je się DNA. Zabez­piecza­jąc próbkę w ten sposób min­i­mal­izu­je­my ryzyko jej uszkodzenia/zanieczyszczenia.

Przygotowanie do badania ustalenia ojcostwa / pokrewieństwa biologicznego – badanie prywatne z zaświadczeniem.

1. PRÓBKI — Przy­go­towanie do pobra­nia wymazu: 

Godz­inę przed pobraniem prosimy nie jeść, nie pić, nie żuć gumy i nie pal­ić papierosów, aby nie zanieczyś­cić jamy ust­nej, z której będzie pobier­any wymaz.

2. WYMAGANE DOKUMENTY:

 • ojciec / mat­ka — dowód oso­bisty / paszport
 • dziecko – akt urodzenia lub odpis z niego / książecz­ka zdrowia / legi­t­y­mac­ja / dowód osobisty

test na ojcostwo

Przygotowanie do badania ustalenia ojcostwa / pokrewieństwa biologicznego – badanie sądowe.

1. PRÓBKI — Przy­go­towanie do pobra­nia wymazu: 

Godz­inę przed pobraniem prosimy nie jeść, nie pić, nie żuć gumy i nie pal­ić papierosów, aby nie zanieczyś­cić jamy ust­nej, z której będzie pobier­any wymaz.

2. WYMAGANE DOKUMENTY:

 • ojciec — dowód oso­bisty / paszport
 • mat­ka — dowód oso­bisty / paszport
 • dziecko – akt urodzenia lub odpis z niego / dowód oso­bisty / paszport

Jeśli któryś z prawnych opiekunów nie żyje wyma­gany jest jego AKT ZGONU, a jeśli obo­je żyją, a którakol­wiek z tych osób nie będzie brała udzi­ału w bada­niu — koniecz­na jest jej / jego PISEMNA ZGODA W FORMIE OŚWIADCZENIA

Przygotowanie do badania ustalenia pokrewieństwa biologicznego – badanie z zaświadczeniem lub sądowe.

1. PRÓBKI — Przy­go­towanie do pobra­nia wymazu: 

Godz­inę przed pobraniem prosimy nie jeść, nie pić, nie żuć gumy i nie pal­ić papierosów, aby nie zanieczyś­cić jamy ust­nej, z której będzie pobier­any wymaz.

2. WYMAGANE DOKUMENTY:

 • oso­by pełno­let­nie biorące udzi­ał w bada­niu – dowód oso­bisty / paszport
 • oso­by niepełno­let­nie biorące udzi­ał w bada­niu – akt urodzenia lub odpis z niego / dowód oso­bisty / paszport

Badanie ustalenia ojcostwa w ciąży – krew (od 8 tygodnia ciąży)

1. Przy­go­towanie do pobra­nia próbek :

 • kobi­eta — przed wiz­ytą, prosimy o zjedze­nie solid­nego śniadania/obiadu/posiłku oraz obfite nawod­nie­nie.
 • mężczyz­na — godz­inę przed wiz­ytą prosimy nie jeść, nie pić, nie żuć gumy i nie pal­ić papierosów, aby nie zanieczyś­cić jamy ust­nej, z której będzie pobier­any wymaz.

Przy­go­towanie próbek dyskret­nych (mikrośladów):

 • Próbkę dyskret­ną (obcięte paznok­cie, włosy z cebulka­mi, śla­dy nasienia) prosimy zabez­pieczyć w zwykłą papierową kop­ertę, bez żad­nych wypeł­ni­aczy jak np. folia bąbelkowa oraz prosimy o pozostaw­ie­nie dopły­wu powi­etrza. Najlepiej zro­bić to w rękaw­iczkach, a jeśli ich nie mamy to w taki sposób by nie dotykać miejs­ca, w którym zna­j­du­je się DNA. Zabez­piecza­jąc próbkę w ten sposób min­i­mal­izu­je­my ryzyko jej uszkodzenia/zanieczyszczenia.

Badanie ustalenia ojcostwa w ciąży – płyn owodniowy (od 15 tygodnia ciąży)

1. PRÓBKI — Przy­go­towanie do pobra­nia wymazu: 

 • Godz­inę przed pobraniem prosimy nie jeść, nie pić, nie żuć gumy i nie pal­ić papierosów, aby nie zanieczyś­cić jamy ust­nej, z której będzie pobier­any wymaz.

Przy­go­towanie próbek dyskret­nych (mikrośladów):

 • Próbkę dyskret­ną (obcięte paznok­cie, włosy z cebulka­mi, śla­dy nasienia) prosimy zabez­pieczyć w zwykłą papierową kop­ertę, bez żad­nych wypeł­ni­aczy jak np. folia bąbelkowa oraz prosimy o pozostaw­ie­nie dopły­wu powi­etrza. Najlepiej zro­bić to w rękaw­iczkach, a jeśli ich nie mamy to w taki sposób by nie dotykać miejs­ca, w którym zna­j­du­je się DNA. Zabez­piecza­jąc próbkę w ten sposób min­i­mal­izu­je­my ryzyko jej uszkodzenia/zanieczyszczenia.

2. WYMAGANE DOKUMENTY

Przed wiz­ytą prosimy również o przy­go­towanie odpowied­nich dokumentów: 

 • zaświad­cze­nie o grupie krwi określonej laboratoryjnej
 • odczyn Coomb­sa
 • kar­ta ciąży

Ważne, aby wszys­tkie doku­men­ty były aktu­alne (nie starsze niż 3 tygodnie).

 


Zadzwoń terazZadzwoń teraz