Przeskocz do treści

RODO

 

 

Niniejsza strona przestrze­ga przepisów Ogól­nego Roz­porządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) zgod­nie z art. 13 ust. 1−2 roz­porządzenia Par­la­men­tu Europe­jskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwiet­nia 2016 r. w spraw­ie ochrony osób fizy­cznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w spraw­ie swo­bod­nego przepły­wu takich danych oraz uchyle­nia dyrek­ty­wy 95/46/WE (ogólne roz­porządze­nie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO

Klauzu­la infor­ma­cyj­na o przetwarza­niu danych osobowych:

Klauzu­la infor­ma­cyj­na RODO

Zadzwoń terazZadzwoń teraz