Przeskocz do treści

Cena testu na ojcostwo. Co o niej decyduje?

Testy na ojcostwo Gdańsk cena

Gdy robimy zakupy zwracamy uwagę na wiele cech pro­duk­tu: wygląd, jakość,  markę czy kraj pro­dukcji. Więk­szość z nas najbardziej kieru­je się jed­nak ceną. Tak jest ze wszys­tkim co kupu­je­my, również z tes­ta­mi na ojcost­wo. To jaką cenę zapłacimy za wyko­nanie bada­nia  DNA zależeć będzie w głównej mierze od samego lab­o­ra­to­ri­um oraz tego, co tak naprawdę mieś­ci się w jego ofer­cie. Bo sama anal­iza gene­ty­cz­na to jeszcze nie wszystko. 

Aby przy­ciągnąć pac­jen­tów wiele lab­o­ra­toriów gene­ty­cznych obniża cenę bada­nia ojcost­wa. W Internecie zna­jdziemy wiele tanich testów na ojcost­wo, nawet w cenie 500 zł!  Pamię­ta­jmy jed­nak, że ta „korzyst­na” cena nigdy nie bierze się znikąd. Przed wyko­naniem bada­nia warto sprawdz­ić, czy dana ofer­ta zaw­iera wszys­tkie ważne dla nas elementy.

Ilość badanych miejsc na DNA (markerów genetycznych) a dokładność wyniku

Choć anal­iza stan­dar­d­owych 16 mark­erów gene­ty­cznych umożli­wia otrzy­manie pewnego wyniku bada­nia ojcost­wa, to zwięk­sze­nie tej puli do 24 miejsc na DNA spraw­ia, że jest ono 1000 razy dokład­niejsze! Badanie wzbo­ga­cone o dodatkowe mark­ery zmniejsza również niebez­pieczeńst­wo, że w razie niejed­noz­nacznego wyniku do anal­izy potrzeb­ne będą prób­ki DNA pobrane od mat­ki dziec­ka. Więcej o bada­niu 24 mark­erów DNA »

Profil genetyczny na wyniku dowodem wykonania analizy genetycznej

Wiele lab­o­ra­toriów rezygnu­je z zamieszcza­nia pro­fili gene­ty­cznych na wys­taw­ianych przez siebie wynikach. Tym­cza­sem pro­fil gene­ty­czny jest tak naprawdę pod­stawą każdego bada­nia ojcost­wa i świad­czy o tym, że zostało ono przeprowad­zone w sposób rzetel­ny. Pro­fil gene­ty­czny jest dla pac­jen­ta namacal­nym dowo­dem, że anal­iza w ogóle się odbyła. Daje też możli­wość późniejszej wery­fikacji wyniku tes­tu na ojcost­wo. Więcej o wyniku tes­tu na ojcostwo »

Podwójna analiza to większa pewność

Niek­tóre lab­o­ra­to­ria w przy­pad­ku uzyska­nia wyniku wyk­lucza­jącego ojcost­wo wykonu­ją powtórną anal­izę z innej prób­ki. Pozwala ona wye­lim­i­nować ryzyko ludzkiego błędu.

Powtórne pobranie próbek w cenie badania

Ofer­ty wielu lab­o­ra­toriów nie uwzględ­ni­a­ją ponownego pobra­nia próbek w cenie bada­nia. Oznacza to, że jeśli pac­jent pobierze próbkę niewłaś­ci­wie, to za kole­jną będzie musi­ał dopłacić, cza­sem nawet kilka­set zło­tych. W efek­cie, badanie które przy­ciągnęło nas swo­ją niską ceną, w rzeczy­wis­toś­ci wcale może nie kosz­tować tak mało.

Doświadczenie w wykonywaniu testów na ojcostwo

Część firm, które spec­jal­izu­ją się w bada­ni­ach medy­cznych nagle pode­j­mu­je się również wykony­wa­nia testów na ojcost­wo. Aby móc pro­fesjon­al­nie wykony­wać testy na ojcost­wo potrzeb­na jest nie tylko odpowied­nia aparatu­ra i wiedza, ale przede wszys­tkim doświad­cze­nie. Warto sprawdz­ić, jakie doświad­cze­nie ma dana placówka w wykony­wa­niu testów na ojcostwo.

Indywidualne podejście do pacjenta

Nie ma dwóch takich samych pac­jen­tów. Każ­da oso­ba zle­ca­ją­ca badanie ojcost­wa ma inne potrze­by i oczeki­wa­nia. Niek­tórym będzie zależeć na szy­bkim cza­sie real­iza­cji zlece­nia, dla innych ważniejsza będzie możli­wość zachowa­nia anon­i­mowoś­ci, a jeszcze inni zwrócą uwagę na miłą obsługę czy możli­wość pobra­nia próbek w pobliżu miejs­ca zamieszka­nia. Sprawdźmy wcześniej jakie jest pode­jś­cie do pacjenta.

 Certyfikaty jakości badań

Cer­ty­fikaty są tym ele­mentem, na który powin­niśmy zwró­cić równie baczną uwagę. Ich obec­ność świad­czy bowiem o pro­fesjon­al­izmie danej firmy, chę­ci pod­noszenia przez nią kwal­i­fikacji i wresz­cie o tym, że wykony­wane w niej bada­nia są wysok­iej jakoś­ci. Wymo­gi jakie narzu­ca­ją między­nar­o­dowe ośrod­ki cer­ty­fiku­jące bywa­ją niekiedy bard­zo rygo­rysty­czne. Częs­to potrafią je spełnić tylko najlep­sze lab­o­ra­to­ria. Szczegól­nie ważnym cer­ty­fikatem jest ISO 17025, który zaw­iera wyty­czne doty­czące pra­cy lab­o­ra­toriów medy­cznych. Placówka, która go posi­a­da lub wdraża jest na pewno placówką god­ną zaufania.

Praca według sprawdzonych procedur gwarantuje pewny wynik

Każde badanie ojcost­wa wyma­ga zas­tosowa­nia odpowied­niej iloś­ci odczyn­ników (kitów diag­nos­ty­cznych). Od tego zależy bowiem wiary­god­ność tes­tu. Oszczędzanie na odczyn­nikach może prowadz­ić do opra­cow­a­nia włas­nych metod, które ogranicza­ją ich zuży­cie. To z kolei może prowadz­ić do błędów.

 
 
 
 
 
 
 
Jesteśmy dostęp­ni od 7.00 do 19.00 w tygod­niu i od 9.00 do 17.00 w week­endy i w święta

 


Zadzwoń terazZadzwoń teraz