Przeskocz do treści

Category Archives: testy na ojcostwo

Nie ma już koniecznoś­ci zamaw­ia­nia zestawu do pobiera­nia próbek. Jeśli chcesz wykon­ać pewny test na ojcost­wo, wystar­czy pobrać i uzu­pełnić dostęp­ny na stron­ie inter­ne­towej for­mu­la­rz, a następ­nie wydrukować go i pod­pisać. Wraz z nim do lab­o­ra­to­ri­um prześlij dowolne prób­ki – Two­je oraz dziecka.

Test na ojcostwo – badanie na podstawie każdej próbki

Wystar­czy, że na danym ele­men­cie zna­j­du­je się DNA uczest­ni­ka tes­tu, np. pod postacią śliny, krwi czy innych wydzielin. Test na ojcost­wo może być więc wyko­nany na pod­staw­ie uży­wanej szc­zotecz­ki do zębów, gumy do żucia, włosów z cebulka­mi, pusz­ki po napo­ju czy sztućców.

Do bada­nia równie dobrze nada­ją się inne przed­mio­ty codzi­en­nego użytku, np. uży­wany smoczek, gryzak dziec­ka czy chus­tecz­ka higien­icz­na ze ślada­mi wydzieliny z nosa. Rodzaj prób­ki nie ma znaczenia – każ­da z nich jest wartoś­ciowym źródłem mate­ri­ału genetycznego.

Test na ojcostwo – prawidłowe pobranie próbek

Ważne, żeby prób­ki nie zostały zanieczyszc­zone. Nie dotykaj więc goły­mi ręka­mi przed­miotów w miejs­cu, gdzie może być obec­ne DNA (np. ostrze maszyn­ki czy główka szc­zotecz­ki). Najlepiej więc zbier­aj prób­ki z wyko­rzys­taniem jed­no­ra­zowych rękaw­iczek, worecz­ka foliowego lub czys­tej chus­tecz­ki higien­icznej. W przy­pad­ku mokrych próbek poczekaj do ich wyschnięcia.

Pobrane prób­ki zapakuj do steryl­nego pojem­ni­ka (np. takiego jak na mocz), czys­tej papierowej kop­er­ty lub zap­inanego worecz­ka strunowego. Szk­lane przed­mio­ty warto umieś­cić w kar­toniku, żeby nie doszło do stłuczenia.

Test na ojcostwo – przekazanie próbek

Możesz przekazać prób­ki oso­biś­cie (przynosząc je do punk­tu pobrań w pobliżu miejs­ca zamieszka­nia), przesłać pocztą lub zamówić kuri­era. Nie martw się, że prób­ki zostaną zniszc­zone czy nie przetr­wa­ją trans­portu – dobrze zabez­piec­zone mogą być prze­wożone nawet 2 tygodnie.

Co więcej, jeśli Two­ja prób­ka okaże się zbyt słabej jakoś­ci, by zre­al­i­zować pewny test na ojcost­wo, skon­tak­tu­je­my się z Tobą i poprosimy o nowy mate­ri­ał. Zostanie on przeanal­i­zowany bezpłatnie.

Test na ojcostwo – jak zlecić go bez zamówienia zestawu?

Wystar­czy pobrać for­mu­la­rz ze strony inter­ne­towej, a następ­nie uzu­pełnić go i wydrukować. Nie zapom­nij o pod­pisach we wszys­t­kich zaz­nac­zonych na żół­to miejs­cach. Doku­ment i pobrane prób­ki umieść później w kop­er­cie lub kartonowym pudełku, a następ­nie prześlij do lab­o­ra­to­ri­um. Kil­ka dni później przekaże­my Ci infor­ma­cję, czy test na ojcost­wo wyk­luczył czy potwierdz­ił pokrewieńst­wo. Pamię­taj, że każdy wynik jest jednoznaczny.

Test na ojcostwo – pewny z każdej próbki

Więk­szość lab­o­ra­toriów gene­ty­cznych anal­izu­je przede wszys­tkim wymazy z wewnętrznej strony policz­ka. Dlaczego? Jego pobranie jest najprost­sze, a anal­iza nie wyma­ga dodatkowych odczyn­ników. Warto jed­nak zdawać sobie sprawę, że doświad­c­zone lab­o­ra­to­ri­um wyko­rzys­ta każdą próbkę z mate­ri­ałem gene­ty­cznym, a nie jedynie wymaz z policzka.

DNA obec­ne w komórkach nabłon­ka jamy ust­nej jest iden­ty­czne z tym znalezionym we cebulce włosa czy szc­zoteczce do zębów. Test na ojcost­wo zawsze zapew­nia więc pewny wynik – bez wzglę­du na rodzaj pobranego materiału.


Zadzwoń terazZadzwoń teraz