Przeskocz do treści

Testy DNA — nietypowe przypadki

Depositphotos_3770228_originalBada­nia DNA dają możli­wość anal­izy pokrewieńst­wa w różnych sytu­ac­jach życiowych, np. gdy jed­na z osób nie żyje,  oraz z wyko­rzys­taniem wielu niety­powych próbek. Testy DNA przeprowadza się w sprawach spad­kowych czy ali­men­ta­cyjnych, ale nie tylko. Poniżej przed­staw­iamy niety­powe przy­pad­ki, w których lab­o­ra­to­ri­um wykon­ało anal­izę gene­ty­czną i uzyskało jed­noz­naczny wynik.

 Adoptowane siostry odnalazły się po latach…

…i chci­ały sprawdz­ić czy fak­ty­cznie posi­ada­ją wspól­ną bio­log­iczną matkę. Zapro­ponowano im badanie  mito­chon­dri­al­nego DNA (mtD­NA). W odróżnie­niu od DNA anal­i­zowanego stan­dar­d­owo w tes­tach ojcost­wa, mtD­NA jest dziedz­ic­zone przez dzieci tylko po matce. Oznacza to, że mat­ka przekazu­je mtD­NA zarówno córce jak i syn­owi, ale tylko cór­ka przekaże je wnuczkom. Badanie jed­noz­nacznie potwierdz­iło, że adop­towane kobi­ety są sios­tra­mi i posi­ada­ją tę samą matkę.

Przeczy­taj też: Test ojcost­wa z…balona?

 Ojciec chciał złożyć wniosek o uznanie praw rodzicielskich

Nie był on mężem mat­ki, więc kiedy urodz­iło się dziecko, nie został automaty­cznie uznany jako ojciec. Mat­ka tuż po porodzie zrzekła się praw do dziec­ka i nie chci­ała mieć nic wspól­nego zarówno z dzieck­iem ‚jak i mężczyzną. Chcąc udowod­nić swo­je pokrewieńst­wo z dzieck­iem wykon­ał on więc test DNA w kierunku ustal­e­nia ojcost­wa w try­bie ekspre­sowym — dziecko prze­by­wało w szpi­talu i mężczyz­na miał niewiele cza­su. Dzię­ki temu, że badanie DNA potwierdz­iło jed­noz­nacznie bio­log­iczne ojcost­wo, mężczyz­na mógł złożyć wniosek o ustal­e­nie ojcost­wa i uznanie jego praw rodzicielskich.

Takich niety­powych przykładów jest dużo. Jeżeli zna­j­du­ją się Państ­wo w skom­p­likowanej sytu­acji, w której może pomóc wyko­nanie tes­tu DNA, chęt­nie doradz­imy — zaprasza­my do kontaktu!


Zobacz też:

.

Zapraszamy do kontaktu!

 
 
 
 
 
 
 
Jesteśmy dostęp­ni od 7.00 do 19.00 w tygod­niu i od 9.00 do 17.00 w week­endy i w święta

 


Zadzwoń terazZadzwoń teraz