Przeskocz do treści

Test ojcostwa z…balona?

Test na ojcostwo z balonaTest na ojcost­wo moż­na wykon­ać z bard­zo różnych próbek, które zaw­ier­a­ją DNA badanych osób. Jed­ną z bardziej niety­powych, jaką otrzy­mało ostat­nio lab­o­ra­to­ri­um był balon! Anal­iza gene­ty­cz­na poz­woliła na uzyskanie pro­filu gene­ty­cznego badanej oso­by, a przez to udało się jed­noz­nacznie ustal­ić sporne ojcost­wo. Jak to możli­we?.

Każdy z nas pozostawia po sobie ślad…

…na przed­mio­tach, które uży­wa każdego dnia. Złuszcza­ją­cy się naskórek pozosta­je przede wszys­tkim na rzeczach oso­bistych, ale nie tylko. Komór­ki naskór­ka zaw­ier­a­ją DNA, które moż­na wyi­zolować i porów­nać, co ostate­cznie da odpowiedź na pytanie, czy dany mężczyz­na jest ojcem dziec­ka. To DNA jest takie samo, jak DNA w nabłonku z wewnętrznej strony policz­ka — stan­dar­d­owej próbce uży­wanej w tes­tach ojcost­wa. Dla wiary­god­noś­ci uzyskanego rezul­tatu bada­nia ojcost­wa nie ma więc tak naprawdę znaczenia rodzaj badanych próbek.

Możemy ustalić ojcostwo z różnych próbek

Anal­i­zowane były nie tylko włosy, plamy krwi i maszyn­ki do gole­nia, ale też sztućce, szk­lan­ki czy pusz­ki po napo­jach (są to tzw. mikrośla­dy). Ostat­nio bio­log­iczne ojcost­wo poz­wolił ustal­ić właśnie balon (który był nad­muchi­wany przez badaną osobę). Ilość mikrośladów, które moż­na wyko­rzys­tać w bada­niu ojcost­wa wyda­je się być nieograniczona.

Analiza nietypowych próbek wymaga wiedzy i doświadczenia

Należy pod­kreślić, że anal­iza mikrośladów może być trud­na, a same prób­ki bywa­ją zanieczyszc­zone. Są też narażone na dzi­ałanie czyn­ników degradu­ją­cych DNA (m.in. promieniowanie UV), co spraw­ia, że uzyskanie z nich pełnego pro­filu gene­ty­cznego danej oso­by nie zawsze jest możli­we. Ich badanie wyma­ga wysok­iej jakoś­ci odczyn­ników, wiedzy i doświad­czenia pra­cown­ików laboratorium.

Różnorodność próbek badanych w teście ojcostwa ma znaczenie!

Każdy przy­padek, który wyma­ga ustal­e­nia spornego ojcost­wa jest inny. Nie zawsze moż­na pobrać wymazy z policz­ka od wszys­t­kich badanych osób, zdarza się też, że badana oso­ba nie żyje, a rodz­i­na dys­ponu­je przed­mio­ta­mi, które do niej należały. Dlat­ego lab­o­ra­to­ri­um nieustan­nie rozsz­erza zakres anal­i­zowanych próbek, tak aby moż­na było zapro­ponować rozwiązanie w każdej sytuacji.

Czy­taj więcej o bada­niu ojcost­wa z próbek nietypowych »

 


Zobacz też:

.

Zapraszamy do kontaktu!

 
 
 
 
 
 
 
Jesteśmy dostęp­ni od 7.00 do 19.00 w tygod­niu i od 9.00 do 17.00 w week­endy i w święta

Zadzwoń terazZadzwoń teraz