Przeskocz do treści

Test na ojcostwo w Niemczech

GEDNAPSko­ro zde­cy­dowałeś się odwiedz­ić naszą stronę, oznacza to, że zależy Ci na pewnym bada­niu DNA. My może­my zag­waran­tować pewny i wiary­god­ny wynik tes­tu ojcost­wa. Potwierdza­ją to liczne cer­ty­fikaty jakoś­ci badań, w tym GEDNAP 48 i 49 wydany przez Niemieck­ie Sto­warzysze­nie gene­ty­ki Sądowej oraz Inter­na­tion­al Soci­ety for Foren­sic Genetics.

Co więcej, nasze bada­nia są 1000 bardziej dokładne dzię­ki anal­izie aż 24 mark­erów gene­ty­cznych. Ma to szczególne znacze­nie, gdy w bada­niu biorą udzi­ał tylko dwie oso­by – dziecko i ojciec. Nasze bada­nia mają zau­fanie pac­jen­tów, ekspertów i sądów od pon­ad 10 lat.

Badamy wszys­tkie prób­ki: wymazy z policz­ka oraz mikrośla­dy takie jak włosy z cebulka­mi, szc­zotecz­ki do zębów, gumę do żucia, sztućce, gryza­ki dziecięce, niedopał­ki papierosów i inne. Test na ojcost­wo moż­na zro­bić również anonimowo.

.

Jak zrobić test ojcostwa w Polsce, przebywając w Niemczech

  1. zamow_test_EurogenKup domowy test (przez stronę inter­ne­tową lub tele­fon­icznie881 378 486). Wyśle­my go bezpłat­nie pod wskazany adres. 
  2. Pobierz prób­ki od siebie i dziec­ka i wyślij do nas w opła­conej kop­er­cie zwrotnej
  3. Odbierz wynik bezpłat­nym lis­tem, a także mailem i telefonicznie.

Czy wiesz, że.…

Jeśli mieszkasz w Niem­czech, a dru­ga badana oso­ba prze­by­wa np. w Polsce, wów­czas prześle­my dwa zestawy dla każdej badanej oso­by.Wynik tes­tu ojcost­wa możesz otrzy­mać również w języku niemieckim.

.

Bezpieczeństwo i dyskrecja

Prób­ki do tes­tu na ojcost­wo z powodze­niem moż­na przesłać pocztą – nie wyma­ga­ją one szczegól­nych warunk­ów prze­chowywa­nia. Wystar­czy, że będą suche i w tem­per­aturze poko­jowej. Przesyłkę może­my nadać dyskret­nie — oznaczeń lab­o­ra­to­ri­um..

Test na ojcostwo bez wychodzenia z domu

Wszys­tko możesz zro­bić wygod­nie „na odległość”, a wynik jest dostęp­ny już w ciągu 3–5 dni roboczych. Do bada­nia możesz łat­wo i szy­bko pobrać wymazy z policz­ka (za pomocą wysyłkowego zestawu) lub inne prób­ki m.in. szc­zoteczkę do zębów, maszynkę do gole­nia, niedopał­ki papierosów, plamy krwi (np. na plas­terku lub na pod­pasce) czy gryzak dziecię­cy. Zobacz jak pobrać próbki »

Czy wiesz, że…

Wynik możesz mieć już w 48 h! Zapy­taj o badanie express.

Ile kosztuje test na ojcostwo w Niemczech?

Robiąc test ojcost­wa z Euro­Gen w Niem­czech płacisz tylko za badanie. Domowy test wysyłamy bezpłat­nie, prób­ki odsyłasz w opła­conej przez nas kop­er­cie zwrot­nej, wynik tes­tu dostar­cza­my bezpłat­nie lis­tem! Sprawdź cen­nik »

Zapraszamy do kontaktu!

 
 
 
 
 
 
 
Jesteśmy dostęp­ni od 7.00 do 19.00 w tygod­niu i od 9.00 do 17.00 w week­endy i w święta

Zadzwoń terazZadzwoń teraz