Przeskocz do treści

Test na ojcostwo z mikrośladów

W teś­cie na ojcost­wo jako próbkę do bada­nia moż­na wyko­rzys­tać zarówno wymazy z policz­ka, jak i inne, nieco mniej stan­dar­d­owe przed­mio­ty. Mikrośla­dy wyko­rzys­tu­je się w sytu­acji , gdy nie ma możli­woś­ci pozyska­nia wymazu z jamy ust­nej, np. po śmier­ci ojca, albo gdy nie chce­my stre­sować dziec­ka pobieraniem wymazu. 

Mikrośla­dy obe­j­mu­ją długą listę przed­miotów codzi­en­nego użytku, z których moż­na wyi­zolować DNA danej oso­by. Oto niek­tóre z nich:

 • Szc­zotecz­ka do zębów
 • Maszyn­ka do golenia
 • Paty­czek kos­me­ty­czny z woskow­iną uszną
 • Zuży­ta chus­tecz­ka higien­icz­na (z katarem)
 • Paznok­cie wycięte ze skórkami
 • Niedopałek papierosa
 • Guma do żucia
 • Podpaska/ tam­pon
 • Zuży­ta prezerwatywa
 • Niedopałek papierosa
 • Gryzak/ smoczek dziecięcy
 • I wiele innych…

Potwierdze­nie lub wyk­lucze­nie ojcost­wa przy anal­izie mikrośladów jest tak samo pewne jak pod­czas bada­nia ojcost­wa z udzi­ałem wymazów policzkowych.

Jak krok po kroku zrobić test z mikrośladów?

 1. Zadz­woń lub napisz i kup domowy zestaw do pobra­nia mate­ri­ału DNA, dostęp­ny w aptece oraz w przychodni.
 2. Zbierz mikrośla­dy
 3. Odeślij prób­ki pocztą lub przynieś je do przy­chod­ni w Gdańsku
 4. Odbierz wynik i dowiedz się czy jesteś ojcem dziecka

Warto wiedzieć: W jed­nym bada­niu moż­na wyko­rzys­tać różne rodza­je próbek, tj. pac­jent może z powodze­niem przynieść do przy­chod­ni mikroślad od dziec­ka, a od siebie pobrać wymaz.

W jaki sposób przechowywać pobrane mikroślady?

Zan­im przys­tąpisz do zbiera­nia mikrośladów załóż dołąc­zone do zestawu rękaw­icz­ki ochronne. Zapo­bieg­ną one prze­dosta­niu się Two­jego DNA na próbkę. Jeśli ich nie posi­adasz staraj się nie dotykać ręka­mi miejsc, w których może zna­j­dować się mate­ri­ał gene­ty­czny. Szc­zoteczkę do zębów chwyć za rączkę, nie za główkę, jeśli badanym mikrośla­dem ma być włos, nie dotykaj cebulek. Próbkę, która jest mokra najpierw dokład­nie osusz. Wszys­tkie mate­ri­ały prze­chowuj przed wysyłką w suchym pomieszcze­niu o tem­per­aturze poko­jowej i bez dostępu do zbyt dużej iloś­ci światła. Promie­nie UV mogą zniszczyć zna­j­du­jące się w próbkach DNA. Kiedy już będziesz chci­ał wysłać prób­ki do lab­o­ra­to­ri­um – najlepiej zrób to do 2–3 dni od pobra­nia – włóż je do papierowej kop­er­ty lub w zaku­pi­onym w aptece pojem­niku na mocz i wyślij wraz z wypełniony­mi doku­men­ta­mi zlece­nia. Prób­ki możesz też nadesłać z zagrani­cy bez obawy o ich jakość. Dobrze zabez­piec­zone mikrośla­dy wytrzy­ma­ją nawet kikud­niowy transport.

 
 
 
 
 
 
 
Jesteśmy dostęp­ni od 7.00 do 19.00 w tygod­niu i od 9.00 do 17.00 w week­endy i w święta

Zadzwoń terazZadzwoń teraz