Przeskocz do treści

Test na ojcostwo z włosów, paznokci i innych mikrośladów

Wynik bada­nia ojcost­wa opartego na anal­izie mikrośladu jest tak samo pewny, jak w przy­pad­ku, gdy do tes­tu z wyko­rzys­taniem stan­dar­d­owych wymazów.

Mikroślady, które można wykorzystać w teście na ojcostwo 

Przed­mio­ty, które mogą zostać włąc­zone do bada­nia ojcost­wa w charak­terze mikrośladu to:

szc­zotecz­ka do zębów, maszyn­ka do gole­nia, włosy wyr­wane z cebulka­mi, paty­czek z woskow­iną uszną, chus­tecz­ka z katarem, pod­pas­ka, tam­pon, wypalony papieros,  guma do żucia, szk­lan­ka, sztućce, kubek i inne.

Posi­adasz inne prób­ki niż wymienione powyżej. Skon­tak­tuj się z nami, a my powiemy ci czy nadadzą się do badania.

Jak przygotować mikroślady do wysyłki? 

Aby nie zanieczyś­cić mikrośladów włas­nym DNA, przed ich zebraniem najlepiej włożyć jed­no­ra­zowe, sterylne rękaw­icz­ki. W razie ich braku nie należy dotykać ręka­mi miejsc, w których potenc­jal­nie zna­j­du­je się DNA. W przy­pad­ku szc­zotecz­ki do zębów tym miejscem będzie jej główka, w przy­pad­ku włosów, cebul­ki, a w przy­pad­ku paty­cz­ka do czyszczenia uszu baweł­ni­ana nasad­ka z woskowiną.

Żeby nie dop­uś­cić do zapleśnienia mikrośladów mokre prób­ki należy przed wysyłką pozostaw­ić do wyschnię­cia. Mikrośla­dy powin­ny być prze­chowywane w suchym zaciem­nionym miejs­cu, w tem­per­aturze poko­jowej. Promie­nie UV dzi­ała negaty­wnie na DNA i może spowodować jego degen­er­ację. Mikrośla­dy moż­na zapakować w czys­tą, papierową kop­ertę, suchym woreczku lub zamykanym kubeczku na mocz. Mikrośla­dy są mate­ri­ała­mi trwały­mi. Z powodze­niem będą się nadawały nawet po kilkud­niowym trans­porcie. Dlat­ego mogą być nadsyłane również z zagranicy.

 
 
 
 
 
 
 
Jesteśmy dostęp­ni od 7.00 do 19.00 w tygod­niu i od 9.00 do 17.00 w week­endy i w święta

Zadzwoń terazZadzwoń teraz