Przeskocz do treści

Testy ojcostwa w aptece — Gdańsk

Chcesz zro­bić test ojcost­wa w cer­ty­fikowanym, pol­skim lab­o­ra­to­ri­um z wielo­let­nim doświad­cze­niem? Kup domowy test ojcost­wa w aptece w Gdańsku, Starog­a­rdzie Gdańskim, a także w przy­chod­ni­ach w Gdańsku.

Prób­ki do tes­tu możesz łat­wo pobrać samodziel­nie w domu za pomocą naszego zestawu i odesłać do lab­o­ra­to­ri­um w dołąc­zonej kop­er­cie zwrot­nej. Wynik przekazu­je­my pocztą, e‑mailem i tele­fon­icznie. Sprawdź adresy aptek i przy­chod­ni, w których zakupisz nasz domowy test ojcostwa:

.

Apteka “Gemini”

Adres: ul. Jagiel­lońs­ka 4, Gdańsk

Godziny otwar­cia: Pn-pt: 8:00–20:00,

Sb-Nd: 9:00–18:00

. Apteka “Gemini”

Adres: ul. Lubi­chows­ka 14, Starog­a­rd Gdański

Godziny otwar­cia: Pon-pt: 8.00–20.00,

Sb: 9.00–20.00, Nd: 10.00–18.00

 Przychodnia “Aksamitna”

Adres: ul. Aksamit­na 1, Gdańsk

Godziny otwar­cia: Pn-Pt: 8:00–17:00

Przychodnia Lekarska “Jasień”

Adres: ul. Kar­tus­ka 404, Gdańsk

Godziny otwar­cia: Pn-Pt: 7:00–10:00

.

Na miejs­cu w aptece za sam zestaw zapłacisz 20 zł, a w przy­chod­ni 40 zł. Koszt zestawu jest wlic­zony w całkow­itą cenę bada­nia - nie jest to opła­ta dodatkowa.  Pozostałą kwotę za badanie moż­na wpłacić już po pobra­niu i odesła­niu próbek, bezpośred­nio na nasze kon­to. Test ojcost­wa możesz opłacić w rat­ach, czy­taj więcej »

Jakie próbki pobrać do testu ojcostwa?

Badamy wszys­tkie prób­ki — wymazy z policz­ka oraz mikrośla­dy: włosy z cebulka­mi, szc­zotecz­ki do zębów, plamy krwi i spermy, szk­lan­ki, sztućce, chus­tecz­ki z katarem i inne. Czy­taj więcej o tes­tach ojcost­wa z mikrośladów »

Pac­jen­ci Euro­Gen obję­ci są bezpłat­nym ubez­piecze­niem próbek. Oznacza to, że jeżeli anal­iza pier­wszej prób­ki nie poz­woli na wydanie wyniku, anal­iza drugiej jest bezpłatna!

Test na ustal­e­nie ojcost­wa moż­na wykon­ać  już po 10 tygod­niu ciąży. Jego wynik jest tak samo pewny jak wynik bada­nia DNA po nar­o­dz­i­nach dziec­ka. Czy­taj więcej o teś­cie ojcost­wa w cza­sie ciąży »

Test ojcostwa — szybko, dyskretnie i wygodnie

Wymazy z policz­ka pobiera się szy­bko i bezboleśnie nawet od małych dzieci (pociera się wnętrze policz­ka spec­jal­ny­mi paty­czka­mi). Do tes­tu DNA nie trze­ba być na czc­zo. Zale­camy, aby około 2 godzin wcześniej nie jeść, nie pić, nie żuć gumy i nie pal­ić papierosów. Wynik tes­tu ojcost­wa z wymazów z policz­ka dostęp­ny jest w ciągu 5–7 dni roboczych. Anal­izę DNA moż­na przyspieszyć do 48 godzin - skon­tak­tuj się z nami i zapy­taj o badanie express. Rezul­tat moż­na ode­brać dyskret­nym lis­tem, mailem i telefonicznie.

Test ojcostwa — gwarancja pewnego wyniku testu DNA

Testy DNAnajbardziej skuteczną metodą ustal­e­nia ojcost­wa. Jed­noz­nacznie potwierdza­ją lub wyk­lucza­ją bio­log­iczne ojcost­wo. Wyni­ki testów DNA są tak pewne, że ufa­ją im sądy i proku­ratu­ra. Zle­ca­jąc badanie u nas masz pewność, że otrzy­masz wiary­god­ny wynik. Gwaran­tu­je to wielo­let­nie doświad­cze­nie lab­o­ra­to­ri­um, liczne cer­ty­fikaty jakoś­ci oraz współpra­ca z najlep­szy­mi spec­jal­is­ta­mi. Czy­taj więcej o certyfikatach »

Co więcej, wynik testów zle­conych u nas jest 1000 razy bardziej dokład­ny dzię­ki anal­izie aż 24 mark­erów DNA (w porów­na­niu do stan­dar­d­owego zestawu 16 mark­erów). Do każdego wyniku dołącza­my pro­file gene­ty­czne badanych osób, co jest potwierdze­niem wyko­nanej anal­izy DNAZobacz jak wyglą­da wynik tes­tu ojcost­wa ».


Zobacz też:

 
 
 
 
 
 
 
Jesteśmy dostęp­ni od 7.00 do 19.00 w tygod­niu i od 9.00 do 17.00 w week­endy i w święta
Badanie ojcostwa GdańskTesty na ojcostwo GdyniaBadanie ojcostwa SopotBadania DNA na ojcostwo Rumia, Badanie DNA na ojcostwo Reda, Test na ustalenie ojcostwa Pruszcz Gdański, Testy na ojcostwo Wejherowo, Ustalenie ojcostwa Starogard GdańskiGenetyczne badanie ojcostwa Tczew

Zadzwoń terazZadzwoń teraz