Przeskocz do treści

Uznanie a zaprzeczenie ojcostwa. Na czym polega?

uznanie a zaprzeczenie ojcostwa

Uznanie i ustal­e­nie ojcost­wa to dwie zupełnie różne rzeczy. Aby mężczyz­na mógł uznać dziecko, wystar­czy, że uda się do odpowied­niego urzę­du i pod­pisze kil­ka doku­men­tów, a potem jego oświad­cze­nie potwierdzi mat­ka dziec­ka. Nato­mi­ast aby mógł for­mal­nie zaprzeczyć ojcost­wu, konieczne są już bada­nia DNA. Jak to wyglą­da krok po kroku? 

Zasada 300 dni – domniemanym ojcem jest mąż matki

For­mal­nie, ojcem dziec­ka, które urodz­iło się w cza­sie trwa­nia małżeńst­wa lub 300 dni przed jego zakończe­niem, jest mąż mat­ki – taki zapis zna­jdziemy w kodek­sie rodzin­nym i opiekuńczym, a odnosi się on do zasady o dom­nie­ma­niu ojcostwa.

Mężczyzna musi uznać dziecko, jeśli nie jest mężem matki

Jeśli rodz­ice dziec­ka nie są małżonka­mi, wów­czas mężczyz­na musi w pier­wszej kole­jnoś­ci uznać to dziecko za swo­je przed kierown­ikiem Urzę­du Stanu Cywilnego, pod­pisu­jąc w tym celu stosowne oświad­cze­nie. Tylko w ten sposób stanie się on jego for­mal­nym ojcem i będzie mógł spra­wować nad nim pełno­prawną opiekę.

Czas, w którym może to zro­bić jest ogranic­zony i mija wraz z ukończe­niem przez dziecko 18 lat. Mat­ka dziec­ka powin­na nato­mi­ast nie później niż do 3 miesię­cy od oświad­czenia mężczyzny złożyć w tym samym urzędzie doku­ment, w którym potwierdza jego deklarację o uzna­niu ojcostwa.

Jeśli kobi­eta była już wcześniej zamęż­na, ale z jakiegoś powodu jej małżeńst­wo zostało prz­er­wane lub unieważnione, to zobow­iązana jest donieść do tego samego urzę­du doku­ment poświad­cza­ją­cy o przy­czynie usta­nia małżeńst­wa. Gdy doszło do niego ona skutek śmier­ci małżon­ka tym doku­mentem będzie akt zgonu, jeśli w wyniku sep­a­racji lub roz­wo­ju, akt ślubu z infor­ma­cją o sep­a­racji, bądź roz­wodzie. Dla UCS będzie tutaj waż­na data zakończenia małżeństwa.

Dziecko urod­zone przed upły­wem 300 dni np. od roz­wodu zostanie bowiem w świ­etle prawa automaty­cznie uznane za dziecko jej drugiego męża. 

Gdy ojciec nie chce uznać dziecka, pomóc mogą testy DNA

Bywa­ją cza­sem sytu­acje kiedy to sąd musi ostate­cznie rozstrzygnąć czy mężczyz­na jest czy nie jest bio­log­icznym ojcem. Dzieje się tak np. wtedy, gdy nie ma on zami­aru z włas­nej woli uznać dziec­ka. W takim wypad­ku pozosta­je tylko sądowe ustal­e­nie ojcost­wa, a co za tym idzie testy  DNA. Mogą one zostać przeprowad­zone na prośbę zarówno jed­nej jak i drugiej strony

For­mal­na pro­ce­du­ra sądowego tes­tu na ojcost­wo zapew­nia mu pełną wartość dowodową, a wynik tes­tu pry­wat­nego może być dowo­dem wstęp­nym w spraw­ie.

Czy­taj więcej o sądowym ustal­e­niu ojcostwa »

Sądowe­mu testowi na ojcost­wo towarzyszy szereg pro­ce­dur, które w bada­niu pry­wat­nym nie są już potrzeb­ne. Pro­ce­dury te obe­j­mu­ją m. in. obow­iązek uczest­nict­wa 3 a nie 2 osób w bada­niu (tą trze­cią osobą, poza ojcem i dzieck­iem, jest oczy­wiś­cie mat­ka). Pon­ad­to pobranie mate­ri­ału DNA do bada­nia sądowego nie może odbyć się w domu, a w wyz­nac­zonej do tego placów­ce medy­cznej. Ze zdarzenia, w którym oprócz badanych uczest­niczą także świad­kowie, sporządza się też pro­tokół sądowy.

Masz pytania o ustalenie ojcostwa? Chętnie doradzimy!

 
 
 
 
 
 
 
Jesteśmy dostęp­ni od 7.00 do 19.00 w tygod­niu i od 9.00 do 17.00 w week­endy i w święta

testy DNA na ojcost­wo w Gdańsku, badanie ojcost­wa Gdy­nia, bada­nia DNA na ojcost­wo Sopot


Zadzwoń terazZadzwoń teraz