Przeskocz do treści

Wiarygodność laboratorium

Każde lab­o­ra­to­ri­um ofer­u­jące bada­nia gene­ty­czne na ojcost­wo stara się zaprezen­tować swo­ją ofer­tę od jak najlep­szej strony. Niem­niej jed­nak nie wszys­tkie ośrod­ki real­izu­jące tego typu zlece­nia są godne uwa­gi. Zle­ca­jąc test na ojcost­wo warto sprawdz­ić doświad­cze­nie i cer­ty­fikację lab­o­ra­to­ri­um a także kwal­i­fikac­je jego per­son­elu medy­cznego..Pod­sta­wowe cechy dobrego i wiary­god­nego lab­o­ra­to­ri­um:.

Wykwalifikowany i doświadczony zespół naukowy

Doświad­cze­nie osób wykonu­ją­cych bada­nia gene­ty­czne na ojcost­wo ma istotne znacze­nie zwłaszcza w przy­pad­kach nie­s­tandar­d­owych gdzie sam wynik uzyski­wany automaty­cznie powinien zostać dodatkowo przeanal­i­zowany przez doświad­c­zonych lab­o­ran­tów. Np. w sytu­acji kiedy badamy dwóch potenc­jal­nych ojców blisko ze sobą spokrewnionych np.: braci..

Wysokiej klasy odczynniki i zoptymalizowana metoda laboratoryjna

Mają istotne znacze­nie dla czułoś­ci testu.

Certyfikaty poświadczające jakość badań DNA

Wysok­iej klasy odczyn­ni­ki i sprawd­zona meto­da badaw­cza nie zawsze zag­waran­tu­ją pewność wyniku jeśli nie jest ona sprawd­zona. Cer­ty­fikaty świad­czą o tym, że lab­o­ra­to­ri­um pod­da­je swo­je wyni­ki nieza­leżnej kon­troli, która obiek­ty­wnie oce­nia jakość badań.

Fachowi konsultanci

Dostęp­ność kon­sul­tan­tów, którzy w każdej chwili są gotowi Państ­wu doradz­ić jest bard­zo waż­na, zwłaszcza jeśli chcieli­by Państ­wo zle­cić nie­s­tandar­d­owe badanie. Istotne jest to aby oso­ba, z którą Państ­wo roz­maw­ia­cie w jas­ny, przys­tęp­ny i miły sposób przekaza­ła Państ­wu wszelkie niezbędne infor­ma­c­je...

 
 
 
 
 
 
 
Jesteśmy dostęp­ni od 7.00 do 19.00 w tygod­niu i od 9.00 do 17.00 w week­endy i w święta

Zadzwoń terazZadzwoń teraz