Przeskocz do treści

Wynik badania

W naszych tes­tach na ojcost­wo anal­i­zowane są 24 mark­ery DNA (specy­ficzne miejs­ca na DNA). Każde­mu z nich przyp­isana jest para liczb– po jed­nej od każdego rodz­ica. Na wynikach, które otrzy­mują nasi klien­ci mark­ery zestaw­iane są w tabeli (pro­file genetyczne)

Przykład­owy wynik bada­nia potwierdza­jący ojcostwo

Do wyniku potwierdzenia ojcost­wa dochodzi wów­czas, gdy jed­na z pary liczb we wszys­t­kich badanych układach STR jest iden­ty­czna u ojca i dziec­ka, co obrazu­je tabel­ka poniżej — na niebiesko zaz­nac­zono wspólne liczby:

Eurogen (potwierdzenie)

Przykład­owy wynik bada­nia wykluczający ojcostwo

Do jed­noz­nacznego zaprzeczenia ojcost­wa dochodzi z kolei wtedy, gdy wynik ujawni brak zgod­ności w co najm­niej 4 anal­i­zowanych mark­er­ach gene­ty­cznych. Dla klien­ta będzie to infor­ma­cja, że ojcost­wo zostało w 100% wyk­luc­zone. W przykładzie poniżej, na czer­wono zaz­nac­zono licz­by dziec­ka, których nie ma u badanego mężczyzny:

Eurogen (wykluczenie)

Co zawiera wynik testu ojcostwa

  • Pro­file gene­ty­czne badanych osób
  • Rezul­tat zaawan­sowanej anal­izy statystycznej
  • Słowną inter­pre­tację
  • Pod­pisy oso­by wykonu­jącej i zatwierdza­jącej badanie

Zobacz też:

 

Zapraszamy do kontaktu!

eurogen_adres_stopka_banner_04


Zadzwoń terazZadzwoń teraz