Przeskocz do treści

Gdy wynik testu na ojcostwo jest niejednoznaczny

Testy DNA GdańskStosowane obec­nie w tes­tach na ojcost­wo metody anal­izy pozwala­ją na 100 % wyk­lucze­nie danego mężczyzny jako bio­log­icznego ojca lub potwierdze­nie ojcost­wa w pon­ad 99,99%. Jest to zatem pewny i jed­noz­naczny rezul­tat. Cza­sem zdarza się jed­nak, że wynik bada­nia nie da nam ostate­cznej odpowiedzi. Kiedy będziemy mieli do czynienia z taką sytu­acją i jak należy wów­czas postępować?.

Na czym polega badanie ojcostwa?

Więk­szość testów na ojcost­wo opiera się na anal­izie mate­ri­ału gene­ty­cznego dom­nie­manego ojca i dziec­ka. Ich zadaniem jest sprawdze­nie zgod­noś­ci DNA pomiędzy badany­mi osoba­mi. W tym celu za pomocą metody zwanej Mul­ti­plex STR anal­izie pod­dane zosta­ją 24 mark­ery gene­ty­czne (inaczej loci lub układy STR), czyli specy­ficzne miejs­ca na DNA, które opisu­je się za pomocą dwóch liczb. Dlaczego dwóch? Wyni­ka to z fak­tu, że mate­ri­ał gene­ty­czny dziedz­iczymy po połowie od każdego z rodz­iców. Zgod­nie z tą zasadą jed­ną liczbę otrzy­mu­je­my po matce, drugą zaś po ojcu. Jeżeli anal­iza gene­ty­cz­na wykaże więcej niż 4 różnice w obrę­bie wspom­ni­anych wartoś­ci liczbowych ojcost­wo zostanie wyk­luc­zone. Jeśli wskaże mniej niż 4, wynik taki będzie trak­towany jako niejednoznaczny.

Meto­da badania

Niejednoznaczny wynik testu ojcostwa — co dalej?

Stan­dar­d­ową postępowaniem przy uzyska­niu niejed­noz­nacznego wyniku jest włącze­nie próbek pochodzą­cych od mat­ki dziec­ka. Mark­ery gene­ty­czne mogą się bowiem okazać wspólne dla wszys­t­kich badanych osób. W takiej sytu­acji pier­wszeńst­wo ma zawsze mat­ka, a mężczyz­na zosta­je wów­czas wyk­luc­zony jako potenc­jal­ny ojciec. Sprawa wyglą­da podob­nie, gdy mamy do czynienia z przy­puszcze­niem, że bio­log­icznym ojcem dziec­ka może być jeden z dwóch spokrewnionych ze sobą mężczyzn, a więc np. braci lub ojciec i syn. Bywa, że kod gene­ty­czny osób blisko spokrewnionych jest bard­zo do siebie podob­ny. W takim przy­pad­ku nie da się jed­noz­nacznie wskazać, który z badanych mężczyzn jest bio­log­icznym ojcem dziec­ka. W tej sytu­acji najlep­szym rozwiązaniem będzie włącze­nie do anal­izy próbek pochodzą­cych od obu dom­nie­manych ojców oraz matki.

Udzi­ał mat­ki w badaniu


Zobacz też:

 
 
 
 
 
 
 
Jesteśmy dostęp­ni od 7.00 do 19.00 w tygod­niu i od 9.00 do 17.00 w week­endy i w święta

Zadzwoń terazZadzwoń teraz