Przeskocz do treści

Badania genetyczne po poronieniu Gdańsk

Badania genetyczne po poronieniu- ustalanie płci oraz przyczyn poronienia na materiale poronnym

Dzięki badaniu:

High resolution DNA Close up

Ustal­i­cie płeć dziecka
Będzie mogli sko­rzys­tać z należą­cych się wam praw
Zbada­cie dziecko pod kątem wad genetycznych
Dowiecie się czy to przez geny doszło do poronienia
Skon­sul­tu­je­cie wynik z lekarzem genetykiem
Poz­na­cie zalece­nia gene­ty­ka oraz dowiedzie się jakie są rokowa­nia na kole­jne dziecko
Otrzy­ma­cie pomoc w pro­ce­durze urzędowo-formalnej
Pomoże­my Ci prze­jść przez wszys­tkie for­mal­noś­ci i poradz­imy co najlepiej zro­bić w Państ­wa sytuacji

“Badanie na mate­ri­ale poron­nym pozwala określić przyczynę,która stała się powo­dem poronienia.
W 60% przy­pad­ków są to aber­rac­je chro­mo­so­mowe (wady gene­ty­czne najczęś­ciej związane z niepraw­idłową liczbą chro­mo­somów). Wykrycie niepraw­idłowoś­ci gene­ty­cznej, umożli­wia ocenę czy zmi­ana ma charak­ter rodzin­ny czy doty­czy tylko tego pło­du oraz jaka jest szansa na utrzy­manie kole­jnej ciąży.
W efek­cie skróce­niu ule­ga czas diag­nos­ty­ki i w związku z tym może­my zaplanować opty­malne postępowanie w następ­nej ciąży.“Spec­jal­ista gene­ty­ki klin­icznej — Bea­ta Kozak-Klonowska

Ustalenie płci dziecko po poronieniu, umożliwi wam:

  • Rejes­trację dziec­ka w Urzędzie Stanu Cywilnego
  • Zor­ga­ni­zowanie pogrze­bu
  • Sko­rzys­tanie z 56 dniowego urlopu macierzyńskiego
  • Otrzy­manie zasiłku pogrze­bowego w wysokoś­ci 4000 zł
  • Staranie się o ubez­piecze­nie (jeżeli polisa to przewiduje)

Badanie przy­czyn poronienia usta­la wys­tępowanie najpop­u­larniejszych wad gene­ty­cznych odpowiedzial­nych za poronienie:

-Zespół Turn­era -Tri­somię 15 chromosomu
-Zespół Dow­na -Tri­somię 16 chromosomu
-Zespół Patau -Tri­somię 22 chromosomu
-Zespół Edward­sa -Triploi­die

Badanie wykry­wa 85% rozpoz­nanych aber­racji chro­mo­so­mowych wys­tępu­ją­cych u poro­nionych dzieci.

 

Co badamy — badania po poronieniu?

Pod­czas bada­nia po poronie­niu, anal­izie pod­da­je­my frag­men­ty tkanek zabez­piec­zone pod­czas poronienia.
Bada­nia real­izu­je­my z:

  • Tkanek po poronie­niu zabez­piec­zonych w rozt­worze soli fizjologicznej
  • Kos­mówek zabez­piec­zonych w soli fizjologicznej
  • Bloczków parafi­nowych
  • Wielu innych próbek (zadz­woń do nas i dowiedz się więcej na tem­at próbek)

Badania po poronieniu – procedura krok po kroku

1. Zabez­piecze­nie materiału

Bada­niu pod­dawany jest mate­ri­ał zabez­pieczany po poronie­niu. Lekarz powinien włożyć niewiel­ki frag­ment kos­mów­ki lub inne tkan­ki pochodzące z poronienia do jałowego pojem­ni­ka i zalać go rozt­worem soli fizjo­log­icznej, następ­nie zamknąć pojem­nik i dodatkowo zabez­pieczyć go taśmą lub folią. Jeżeli jest możli­wość, lekarz do bada­nia powinien zabez­pieczyć kosmówkę.
W przy­pad­ku poronienia w domu, prób­ki moż­na zebrać samodziel­nie, zabez­piecza­jąc go tak samo w steryl­nym pojem­niku i wypeł­ni­a­jąc solą fizjo­log­iczną, dba­jąc o to by go nie zanieczyś­cić go.

Bada­niu pod­da­je­my też blocz­ki parafi­nowe, które szpi­tal zabez­piecza po bada­niu histopa­to­log­icznym. Blocz­ki najczęś­ciej odbiera się z pra­cowni pato­mor­fo­log­icznej. Wniosek o wypoży­cze­nie bloczków prześle­my Państ­wu na maila. Takie badanie moż­na przeprowadz­ić nawet po kilku latach.

2.Przesłanie mate­ri­ału do laboratorium

Do bada­nia potrzeb­ny jest również wymaz z policz­ka mat­ki. Pobiera się go na zwykły paty­czek kos­me­ty­czny lub spec­jal­ną wymazówkę. Aby zebrać mate­ri­ał, należy dziesię­ciokrot­nie potrzeć końcówką po wewnętrznej stron­ie policzka.
Następ­nym krok­iem jest wypełnie­nie for­mu­la­rzy zlece­nia bada­nia, które prześle­my Państ­wu mailowo. Następ­nie mate­ri­ał poron­nym, wymaz od mat­ki oraz for­mu­la­rze umieszcza­my w pudełku lub kar­tonie. Kiedy pacz­ka jest gotowa do przesła­nia, należy zadz­wonić pod numer + 48 881 378 486 i ustal­ić dogod­ny dla Państ­wa czas odbioru pacz­ki. Dar­mowy kuri­er zostanie wezwany na koszt lab­o­ra­to­ri­um. Kuri­er może ode­brać paczkę bezpośred­nio ze szpi­ta­la, przy­chod­ni lub domu. Należy pamię­tać o dobrym zabez­piecze­niu prób­ki oraz pacz­ki. Do cza­su przesła­nia pacz­ki, mate­ri­ał inny niż blocz­ki parafi­nowe należy prze­chowywać w lodówce.

3. Prze­bieg badania

Badanie prze­b­ie­ga w dwóch eta­pach. Trwa od 3 do 9 dni.
I etap
- określe­nie płci dziec­ka i jakoś­ci prób­ki – Jeżeli prób­ka będzie dobrej jakoś­ci, przeprowadzanie drugiego eta­pu badań będzie możliwe.
II etap
Badanie określa­jące wys­tępowanie wad gene­ty­cznych, które mogły być przy­czyną poronienia.
Pod­czas bada­nia, porównu­je­my pro­file gene­ty­czne mat­ki oraz dziec­ka. Dzię­ki temu mamy całkow­itą pewność, że badane prób­ki pochodzą od dziecka.

4. Otrzy­manie wyniku i kon­sul­tac­ja genetyczna

I etap
Od 3 do 5 dni roboczych
II etap
Od 1 do 4 dni od rozpoczę­cia analizy
Wyni­ki przekazu­je­my tele­fon­icznie, e‑mailem, bądź listownie.
Po drugim etapie, skon­sul­tu­ją Państ­wo wynik bada­nia z lekarzem gene­tykiem bez dodatkowych kosztów. Uzyska­cie Państ­wo odpowiedzi na dodatkowe pyta­nia i dowiecie się co oznacza wynik. Pod­czas kon­sul­tacji, moż­na również omówić wyni­ki innych badań genetycznych.

5. Płat­ność za badanie

I etap
Ustal­e­nie płci dziec­ka oraz jakoś­ci prób­ki — 397 zł.
II etap
Ustal­e­nie wad gene­ty­cznych w mate­ri­ale poron­nym i kon­sul­tac­ja z gene­tykiem – 423 zł
Jeżeli przeprowad­zony zostanie tylko I etap nie zapłacą Państ­wo więcej niż 397 zł
Płat­noś­ci moż­na wykon­ać bezpośred­nio przed badaniem.

Zapraszamy do kontaktu!

Jesteśmy dostęp­ni od 7.00 do 19.00 w tygod­niu i od 9.00 do 17.00 w week­endy i w święta

Zadzwoń terazZadzwoń teraz