Przeskocz do treści

Badania genetyczne po poronieniu Gdańsk

Badania genetyczne po poronieniu — ustalanie płci oraz przyczyn poronienia na materiale poronnym

Każ­da kobi­eta, która doświad­czyła bolesnej straty dziec­ka zada­je sobie wiele pytań co do przy­czyny poronienia. Odpowiedzi mogą udzielić badanie gene­ty­czne na mate­ri­ale z poronienia, które są jed­nym z pier­wszych i najważniejszych badań po poronieniu.

Spis treś­ci

 1. Co daje rodz­i­com wyko­nanie badań gene­ty­cznych po poronieniu
 2. Po co określa się płeć dziecka?
 3. Badanie chorób gene­ty­cznych pło­du jako przy­czy­na poronienia — zakres i meto­da badania
 4. Jaki mate­ri­ał poron­ny badamy — bada­nia po poronieniu?
 5. Jak wyglą­da przekazanie mate­ri­ału poron­nego do badań genetycznych
 6. Pro­ce­du­ra krok po kroku — bada­nia po poronieniu 

 

Dzięki badaniu genetycznym po poronieniu?

 • Poz­nasz przy­czynę poronienia
  High resolution DNA Close up
  Dowiesz się, czy u dziec­ka wys­tąpiła aber­rac­ja chro­mo­so­mowa, która przy­czyniła się do poronienia
 • Odzyskasz spokój i uwol­nisz się od poczu­cia winy
  Jeśli okaże się, że do straty przy­czyniły się  niepraw­idłowoś­ci, macie szanse na szyb­sze zakończe­nie diag­nos­ty­ki i odzyska­cie spokój. Więk­szość aber­racji chro­mo­so­mowych zar­o­d­ków pow­sta­je losowo,  co dla rodz­iców oznacza, że pojaw­ia­ją się nieza­leżnie od nich, spon­tan­icznie i losowo. Dla wielu rodz­iców taka infor­ma­c­ja jest bard­zo waż­na, ponieważ pokazu­je, że zapo­bieg­nię­cie poronie­niu nie było możliwe. 
 • Ustal­isz płeć mate­ri­ału z poronienia
  Będziecie mogli zare­je­strować dziecko w Urzędzie Stanu Cywilnego i sko­rzys­tać z przysługu­ją­cych praw po poronie­niu: zasiłek pogrze­bowy, skró­cony urlop macierzyńs­ki czy odszkodowanie z polisy ubezpieczeniowej
 • Skon­sul­tu­jesz wynik z lekarzem genetykiem
  Lekarz gene­tyk pomoże w inter­pre­tacji wyników. Dzię­ki temu nie zosta­niesz sama z niezrozu­mi­ały­mi dla Ciebie infor­ma­c­ja­mi. Poz­na­cie zalece­nia gene­ty­ka oraz dowiedzie się jakie są rokowa­nia na kole­jne dziecko.
Badania genetyczne po poronieniu Gdańsk “Badanie na mate­ri­ale poron­nym pozwala określić przy­czynę, która stała się powo­dem poronienia.
W 60% przy­pad­ków są to aber­rac­je chro­mo­so­mowe (wady gene­ty­czne najczęś­ciej związane z nie
praw­idłową liczbą chro­mo­somów). Wykrycie niepraw­idłowoś­ci gene­ty­cznej, umożli­wia ocenę czy zmi­ana ma charak­ter rodzin­ny czy doty­czy tylko tego pło­du oraz jaka jest szansa na
 utrzy­manie kole­jnej ciąży.
W efek­cie skróce­niu ule­ga czas diag­nos­ty­ki i w związku z tym może­my zaplanować opty­malne postępowanie w następ­nej ciąży.”

Spec­jal­ista gene­ty­ki klin­icznej — Bea­ta Kozak-Klonowska

Badania genetyczne po poronieniu — ustalanie płci

Badanie gene­ty­czne na mate­ri­ale poron­nym pozwala na określe­nie płci, nawet w sytu­acji jeśli do poronienia doszło na etapie wczes­nej ciąży czyli np. w 6–8. tygodniu.

Badanie płci po poronie­niu umożli­wi Wam:

 • Rejes­trację w Urzędzie Stanu Cywilnego
 • Sko­rzys­tanie z 56 dniowego urlopu macierzyńskiego
 • Otrzy­manie zasiłku pogrze­bowego w wysokoś­ci 4000 zł
 • Staranie się o odszkodowanie z ubez­pieczenia (jeżeli polisa to przewiduje)

Jeśli rodz­ice chcą sko­rzys­tać z należnych im praw, konieczne jest ode­branie ze szpi­ta­la Kar­ty Martwego Urodzenia. Lekarz wyda­je ją tylko wtedy, gdy płeć dziec­ka jest określona.

Badania genetyczne po poronieniu — badanie aberracji chromosomowych jako przyczyna poronienia

Dzię­ki temu bada­niu może­my dowiedzieć się, czy u dziec­ka wys­tąpiła jakaś translokac­ja, która przy­czyniła się do jego obu­mar­cia. Bada­nia gene­ty­czne po poronie­niu moż­na wykon­ać metodą QF-PCR oraz metodą MLPA. Bada­nia te różnią się od siebie swoim zakre­sem oraz rodza­jem próbki.


 Zakres bada­nia gene­ty­czne po poronie­niu metodą QF-PCR 

 • Obe­j­mu­je anal­izę 8 wybranych chro­mo­somów. Usta­la wys­tępowanie najpop­u­larniejszych wad gene­ty­cznych odpowiedzial­nych za poronie­nie np.  Zespół Turn­era, Zespół Dow­na, Zespół Patau, Zespół Edwardsa,
 • Bezpłat­ny odbiór prób­ki przez kuriera
 • Raport dot. bada­nia płci mate­ri­ału z poronienia (wydany na życze­nie pacjentki)
 • Tele­fon­iczne omówie­nie wyniku z genetykiem
 • Wynik bada­nia w prze­ciągu  4–7 dni roboczych (wynik dot. płci mate­ri­ału z poronienia do 4 dni roboczych, wynik dot. chorób gene­ty­cznych pło­du po poronie­niu przekazy­wany jest w kole­jnych dniach)
 • Prób­ka do bada­nia: kos­mówka lub frag­ment pępowiny w soli fizjo­log­icznej lub w bloczku parafinowym
 • Cena bada­nia:837 zł

Zakres bada­nia gene­ty­czne po poronie­niu metodą MLPA 

 • Obe­j­mu­je anal­izę wszys­t­kich chro­mo­somów pod kątem aber­racji liczbowych. Dzię­ki temu rodz­ice uzysku­ją znacznie szer­szy zakres infor­ma­cji, co mogło przy­czynić się do poronienia.
 • Bezpłat­ny odbiór prób­ki przez kuriera
 • Raport dot. bada­nia płci mate­ri­ału z poronienia (wydany na życze­nie pacjentki)
 • Tele­fon­iczne omówie­nie wyniku z genetykiem
 • Wynik bada­nia w prze­ciągu 5–15 dni roboczych (wynik dot. płci mate­ri­ału z poronienia w 5 dniu roboczym, wynik dot. chorób gene­ty­cznych pło­du po poronie­niu przekazy­wany jest w kole­jnych dniach)
 • Prób­ka do bada­nia: kos­mówka lub frag­ment pępowiny w soli fizjologicznej 
 • Cena bada­nia:1187 zł

Jaki materiał poronny badamy — badania po poronieniu?

Pod­czas bada­nia po poronie­niu, anal­izie pod­da­je­my frag­men­ty tkanek zabez­piec­zonych pod­czas poronienia. Ważne jest, aby mate­ri­ał potrzeb­ny do bada­nia został praw­idłowo zabez­piec­zony i umieszc­zony w steryl­nym pojem­niku, następ­nie zalany solą fizjologiczną. 

Bada­nia gene­ty­czne na mate­ri­ale poron­nym real­izu­je­my z:

 • kos­mów­ki,
 • kosmków kos­mów­ki,
 • kawał­ka pępowiny,
 • przypępowinowych frag­men­tów łożyska

Mate­ri­ał powinien zostać zabez­piec­zony w soli fizjo­log­icznej. Ist­nieje możli­wość przekaza­nia prób­ki w bloczku parafi­nowym do bada­nia meto­da QF-PCR.

Ważne: Do badań gene­ty­cznych  nie przyj­mu­je­my całych płodów! Jeśli uzyskaliś­cie infor­ma­cję ze szpi­ta­la, że został zabez­piec­zony cały płód, bard­zo prosimy, aby per­son­el medy­czny wyo­dręb­nił odpowied­ni kawałeczek tkan­ki (wów­czas mate­ri­ał może­my być odebrany). 

Przekazanie materiału poronnego do badań genetycznych

Zabez­piec­zoną próbkę z poronienia:

 • może ode­brać bezpłat­nie kuri­er z domu lub ze szpitala
 • dostar­czyć do najbliższego punk­tu lokalnego (po wcześniejszym umówie­niu wizyty)

Skontaktuj się z nami!

Jeśli chcesz:

 • wykon­ać badanie gene­ty­czne po poronieniu,
 • zas­tanaw­iasz się jakie będzie dla Ciebie odpowied­nie, aby ustal­ić przy­czynę poronienia,
 • uzyskać więcej infor­ma­cji na tem­at diag­nos­ty­ki, zabez­pieczenia mate­ri­ału z poronienia  zaprasza­my do kon­tak­tu z nami: 📞 881 378 486 lub 📧 biuro@eurogen.pl

👉 Możesz liczyć na nasze wspar­cie 7 dni w tygod­niu, również w week­endy i świę­ta.

Badania po poronieniu – procedura krok po kroku

1. Zabez­piecze­nie materiału

Bada­niu pod­dawany jest mate­ri­ał zabez­pieczany po poronie­niu. Lekarz powinien włożyć niewiel­ki frag­ment kos­mów­ki lub frag­ment pępowiny do jałowego pojem­ni­ka i zalać go rozt­worem soli fizjo­log­icznej, następ­nie zamknąć pojem­nik i dodatkowo zabez­pieczyć go taśmą lub folią. 

👉 W przy­pad­ku poronienia w domu, prób­ki moż­na zebrać samodziel­nie, zabez­piecza­jąc go tak samo w steryl­nym pojem­niku i wypeł­ni­a­jąc solą fizjologiczną.

Bada­niu pod­da­je­my też blocz­ki parafi­nowe, które szpi­tal zabez­piecza po bada­niu histopa­to­log­icznym. Blocz­ki najczęś­ciej odbiera się z pra­cowni pato­mor­fo­log­icznej. Takie badanie moż­na przeprowadz­ić nawet po kilku miesią­cach od poronienia

2. Dostar­cze­nie prób­ki do laboratorium

Do bada­nia potrzeb­ny jest również wymaz z policz­ka mat­ki. Pobiera się go na zwykły paty­czek kos­me­ty­czny lub spec­jal­ną wymazówkę. Aby zebrać mate­ri­ał, należy dziesię­ciokrot­nie potrzeć końcówką po wewnętrznej stron­ie policzka.
Następ­nym krok­iem jest wypełnie­nie for­mu­la­rza zlece­nia bada­nia, który prześle­my Państ­wu na maila. Następ­nie mate­ri­ał poron­nym, wymaz od mat­ki oraz for­mu­la­rze umieszcza­my w pudełku lub kar­tonie. Kiedy pacz­ka jest gotowa do przesła­nia, należy zadz­wonić pod numer 881 378 486 i ustal­ić dogod­ny dla Państ­wa czas odbioru pacz­ki. Dar­mowy kuri­er zostanie wezwany na koszt lab­o­ra­to­ri­um. Kuri­er może ode­brać paczkę bezpośred­nio ze szpi­ta­la, przy­chod­ni lub domu. Należy pamię­tać o dobrym zabez­piecze­niu prób­ki oraz pacz­ki. Do cza­su przesła­nia pacz­ki, mate­ri­ał inny niż blocz­ki parafi­nowe należy prze­chowywać w lodówce.

3. Prze­bieg badania
 • Badanie płci. Sprawdza­my chro­mo­somy X i YCzas trwa­nia od 3–4 dni roboczych
 • Badanie chorób gene­ty­cznych metodą QF- PCR/MLPA. Badanie prze­b­ie­ga w dwóch eta­pach. Trwa od 4–7 lub 5–15 dni roboczych

  1⃣ etap: określe­nie płci mate­ri­ału z poronienia i jakoś­ci prób­ki – jeżeli prób­ka będzie dobrej jakoś­ci, przeprowadzanie drugiego eta­pu badań będzie możli­we. Wynik płci wydany jest do 4 dni roboczych.

  2⃣etap: badanie określa­jące wys­tępowanie wad gene­ty­cznych, które mogły być przy­czyną poronienia. Włącze­nie do anal­izy wymazu od mat­ki. Pod­czas bada­nia, porównu­je­my pro­file gene­ty­czne mat­ki oraz dziec­ka. Dzię­ki temu mamy całkow­itą pewność, że badane prób­ki pochodzą od dziecka.

4. Otrzy­manie wyniku i kon­sul­tac­ja genetyczna

Wyni­ki przekazu­je­my w formie on-line.
W przy­pad­ku bada­nia chorób gene­ty­cznych pło­du  metodą MLPA lub QF-PCR  skon­sul­tu­ją Państ­wo wynik bada­nia z lekarzem gene­tykiem bez dodatkowych kosztów. Uzyska­cie Państ­wo odpowiedzi na dodatkowe pyta­nia i dowiecie się co oznacza wynik.

5. Płat­ność za badanie
 • Badanie płci — 397 zł.
 • Badanie chorób gene­ty­cznych metodą QF- PCR — 837 zł
 • Badanie chorób gene­ty­cznych metodą MLPA — 1187 zł

Płat­noś­ci moż­na wykon­ać bezpośred­nio przed badaniem.

Zapraszamy do kontaktu!

 
 
 
 
 
 
 
Jesteśmy dostęp­ni od 7.00 do 19.00 w tygod­niu i od 9.00 do 17.00 w week­endy i w święta

Zadzwoń terazZadzwoń teraz