Badanie na ustalenie ojcostwa

zadzwoniumowsieZależy Ci na pewnym ustal­e­niu ojcost­wa w cer­ty­fikowanym, pol­skim lab­o­ra­to­ri­um z wielo­let­nim doświad­cze­niem? Już dziś zadz­woń i umów się na badanie ojcost­wa w Euro­Gen. Zaprasza­my do przy­chod­ni w Gdańsku - na miejs­cu moż­na pobrać prób­ki do tes­tu na ustal­e­nie ojcost­wa.

Na badanie moż­na umówić się nawet w dniu wiz­y­ty. Rejes­trac­ja tele­fon­icz­na jest czyn­na w tygod­niu od 8.00 do 24.00 oraz w week­endy i świę­ta od 8.00 do 21.00.  Sprawdź adresy przy­chod­ni:

Centralny Punkt Pobrań EuroGen

Przychodnia “Aksamitna”

AdresGdańsk, ul. Aksamit­na 1   Godziny otwar­cia: Pn-Pt 8.00 – 17.00

Punkt Pobrań EuroGen

Przychodnia Lekarska “Jasień”

AdresGdańsk, ul. Kar­tus­ka 404   Godziny otwar­cia: Pn-Pt 7.00 – 10.00

Test na ustalenie ojcostwa — wymazy z policzka i mikroślady

Badamy wszys­tkie prób­ki — wymazy z policz­ka oraz mikrośla­dy: włosy z cebulka­mi, szc­zotecz­ki do zębów, plamy krwi i spermy, szk­lan­ki, sztućce, chus­tecz­ki z katarem i inne. Mikroślad moż­na przynieść do przy­chod­ni, a na miejs­cu pobrać wymazy z policz­ka od siebie.  Dowiedz się więcej o ustal­e­niu ojcost­wa z mikrośladów »

Pac­jen­ci Euro­Gen obję­ci są bezpłat­nym ubez­piecze­niem próbek. Oznacza to, że jeżeli anal­iza pier­wszej prób­ki nie poz­woli na wydanie wyniku, anal­iza drugiej jest bezpłat­na!

Test na ustal­e­nie ojcost­wa moż­na wykon­ać  już po 10 tygod­niu ciąży. Jego wynik jest tak samo pewny jak wynik bada­nia DNA po nar­o­dz­i­nach dziec­ka. Czy­taj więcej o ustal­e­niu ojcost­wa w cza­sie ciąży »

Ustalenie ojcostwa — szybko, dyskretnie i na miejscu

Wymazy z policz­ka pobiera się szy­bko i bezboleśnie nawet od małych dzieci (pociera się wnętrze policz­ka spec­jal­ny­mi paty­czka­mi). Wynik tes­tu ojcost­wa dostęp­ny jest w ciągu 5–7 dni roboczych. Anal­izę DNA moż­na przyspieszyć do 48 godzin - skon­tak­tuj się z nami i zapy­taj o badanie express. Rezul­tat moż­na ode­brać oso­biś­cie w przy­chod­ni, a także dyskret­nym lis­tem, mailem i tele­fon­icznie.

Do tes­tu DNA nie trze­ba być na czc­zo. Zale­camy, aby około 2 godzin wcześniej nie jeść, nie pić, nie żuć gumy i nie pal­ić papierosów. Zachę­camy do przeczy­ta­nia bezpłat­nego porad­ni­kaJak przy­go­tować się do bada­nia ojcost­wa w przy­chod­ni”.

Test na ustalenie ojcostwa — gwarancja pewnego wyniku

Testy DNAnajbardziej skuteczną metodą ustal­e­nia ojcost­wa. Jed­noz­nacznie potwierdza­ją lub wyk­lucza­ją bio­log­iczne ojcost­wo. Wyni­ki testów DNA są tak pewne, że ufa­ją im sądy i proku­ratu­ra. Zle­ca­jąc badanie u nas masz pewność, że otrzy­masz wiary­god­ny wynik. Gwaran­tu­je to wielo­let­nie doświad­cze­nie lab­o­ra­to­ri­um, liczne cer­ty­fikaty jakoś­ci oraz współpra­ca z najlep­szy­mi spec­jal­is­ta­mi. Czy­taj więcej o cer­ty­fikat­ach »

Co więcej, wynik testów zle­conych u nas jest 1000 razy bardziej dokład­ny dzię­ki anal­izie aż 24 mark­erów DNA (w porów­na­niu do stan­dar­d­owego zestawu 16 mark­erów). Do każdego wyniku dołącza­my pro­file gene­ty­czne badanych osób, co jest potwierdze­niem wyko­nanej anal­izy DNAZobacz jak wyglą­da wynik tes­tu ojcost­wa ».


Zobacz też:

Jesteśmy dostęp­ni od 7.00 do 23.00 w tygod­niu i od 8.00 do 21.00 w week­endy i w świę­ta
Badanie ojcostwa GdańskTesty na ojcostwo GdyniaBadanie ojcostwa SopotBadania DNA na ojcostwo Rumia, Badanie DNA na ojcostwo Reda, Test na ustalenie ojcostwa Pruszcz Gdański, Testy na ojcostwo Wejherowo, Ustalenie ojcostwa Starogard GdańskiGenetyczne badanie ojcostwa Tczew

Zadzwoń teraz