Przeskocz do treści

Badania wolnego płodowego DNA Gdańsk — Test NIFTY — bezpieczny test prenatalny już od 10 tygodnia ciąży

Badania wolnego płodowego DNA Gdańsk

✔ Dla spoko­jnej ciąży ✔ Szy­b­ki wynik ✔ Bez­pieczny dla dziec­kaBada­nia wol­nego płodowego DNA Gdańsk — test NIFTY możesz wykon­ać na miejs­cu w placów­ce oraz z pobraniem prób­ki w domu. Sprawdź gdzie wykon­ać badanie, dlaczego warto. Dostęp­ne są szy­bkie ter­miny, nawet w dniu umówienia bada­nia. W Gdańsku wykonasz najsz­er­szą wer­sję bada­nia, z ubez­piecze­niem — NIFTY pro. 

Spis treś­ci:

  1. Czym są bada­nia wol­nego płodowego DNA Gdańsk — test NIFTY pro
  2. Gdzie moż­na wykon­ać bada­nia wol­nego DNA pło­du w Gdańsku — badanie NIFTY pro
  3. Bada­nia wol­nego płodowego DNA Gdańsk cena i rejes­trac­ja — NIFTY pro
  4. Dlaczego warto wykon­ać bada­nia wol­nego płodowego DNANIFTY pro
  5. Częste pyta­nia o bada­nia wol­nego DNA pło­du — NIFTY pro

Czym są badania wolnego płodowego DNA Gdańsk — test NIFTY pro

Bada­nia wol­nego płodowego DNA Gdańsk — test NIFTY pro to niein­wazyjne badanie pre­na­talne wykony­wane z krwi mat­ki już od 10 tygod­nia ciąży. Jego zakres obe­j­mu­je tri­somię 21. (zespół Dow­na), tri­somię 13. (zespół Patau), tri­somię 18. (zespół Edward­sa) oraz inne choro­by. W sum­ie bada 94 niepraw­idłowoś­ci i płeć na życze­nie. Jest najsz­er­szym NIFTY.

Tak wyso­ka czułość bada­nia NIFTY pro jest możli­wa, gdyż krwi mat­ki jest obec­ne wolne płodowe DNA i moż­na je zbadać z wyko­rzys­taniem nowoczes­nej metody NSG. Badanie jest jed­nocześnie skuteczne i bez­pieczne, nie wiąże się z ryzykiem poronienia.

Dzię­ki wysok­iej czułoś­ci bada­nia NIPTNIFTY pro jego praw­idłowy wynik może poz­wolić odzyskać spokój i uniknąć amniop­unkcji. Czy­taj więcej o NIFTY pro…

Gdzie można wykonać badania wolnego DNA płodu w Gdańsku — badanie NIFTY pro

Bada­nia wol­nego DNA pło­du w Gdańsku — badanie NIFTY pro moż­na umówić na miejs­cu w punk­tach pobrań. Możli­we jest też umówie­nie pobra­nia prób­ki w domu w Gdańsku i okol­i­cy (wiz­y­ta domowa pielęg­niar­ki). Sprawdź adresy punk­tów pobrań na stron­ie badanienifty.pl. Tu wykonasz najsz­er­szy NIPTtest NIFTY, z ubez­piecze­niem. Dodatkowo w cenie bada­nia jest:

  • Pobranie prób­ki w placów­ce lub w domu
  • Wskazów­ki dołączane do wyniku “Jak odczy­tać wynik” opra­cow­ane we współpra­cy z lekarzem genetykiem.
  • Kon­sul­tac­ja wyniku z lekarzem gene­tykiem w przy­pad­ku otrzy­ma­nia niepraw­idłowego wyniku.

Badania wolnego płodowego DNA cena Gdańsk i rejestracja — NIFTY pro

Skon­tak­tuj się z nami i zapy­taj o cenę NIFTY pro i jak umówić się na badanie: tel: 881 378 486

  • Tele­fon jest czyn­ny 7 dni w tygod­niu. Dostęp­ne są szy­bkie ter­miny, również w dniu umówienia badania
  • Za badanie możesz zapłacić w rat­ach i korzys­ta­jąc z płat­noś­ci bezpłat­nie odroczonych.

Dlaczego warto wykonać badania wolnego płodowego DNANIFTY pro

nifty-pro-korzysci

Częste pytania o badania wolnego DNA płodu — NIFTY pro

W którym tygodniu ciąży można zrobić NIFTY pro?

NIFTY pro jest dostęp­ny już od 10 tygod­nia ciąży, nie ma górnej grani­cy wieku ciąży.

Ile czeka się na wynik NIFTY pro?

Wynik NIFTY pro jest dostęp­ny maksy­mal­nie do 10 dni roboczych od dotar­cia prób­ki do laboratorium.

Jak przygotować się do NIFTY pro?

Przed badaniem NIFTY pro moż­na zjeść i nie trze­ba być na czc­zo. Zale­ca się picie płynów w celu nawod­nienia orga­niz­mu dzień przed i w dniu pobra­nia próbki.

Kiedy jest wskazane badanie NIFTY pro?

NIFTY pro warto zro­bić jeśli Mamie zależy na bez­piecznym sprawdze­niu zdrowia dziec­ka jeszcze przed nar­o­dz­i­na­mi. Do wskazań należy ciąża po 35. roku życia, niepraw­idłowoś­ci w teś­cie PAPP‑a i pod­wyżs­zone ryzyko wskazu­jące na pode­jrze­nie tri­somii, czy zalece­nie amniop­unkcji z powodu pode­jrzenia tri­somii. Praw­idłowy wynik NIFTY pro może pomóc odzyskać spokój i uniknąć amniopunkcji.

Na czym polega ubezpieczenie NIFTY pro?

Ubez­piecze­nie jest dobrowolne i w cenie bada­nia. Umożli­wia wypłatę wysok­iego odszkodowa­nia w sytu­acji wyniku fałszy­wie negaty­wnego. Takie wyni­ki są bard­zo rzad­kie i wys­tępu­ją też w innych NIPT. Jed­nak tylko w NIFTY rodz­ice mogą wów­czas uzyskać do około 210 000 zł.


Zadzwoń terazZadzwoń teraz