Przeskocz do treści

Czy pobranie próbek do testu na ojcostwo jest bolesne?

Real­iza­c­ja bada­nia DNA w kierunku ustal­e­nia ojcost­wa praw­ie zawsze wyma­ga bezpośred­niego udzi­ału dziec­ka. Stąd też częs­to zadawanym przez rodz­iców pytaniem jest: czy pobranie próbek do tes­tu na ojcost­wo boli?

Peaceful baby lying on a bed while sleeping in a bright room

Do badania wykorzystuje się wymaz z policzka

Z uwa­gi na swo­je liczne zale­ty, pod­sta­wowym źródłem mate­ri­ału gene­ty­cznego do tes­tu na ojcost­wo jest wymaz z policz­ka. DNA zosta­je w tym przy­pad­ku wyi­zolowane z komórek wyś­ciela­ją­cych jamę ust­ną. Prób­ki tego rodza­ju są sterylne i wyjątkowo trwałe, w dodatku ich pobranie zaj­mu­je zaled­wie krótką chwilę,  jest proste i przede wszys­tkim całkowicie bezbolesne!

Próbkę można pobrać samodzielnie w domu

Wymazy najlepiej sporządz­ić przy pomo­cy pro­fesjon­al­nego zestawu pobran­iowego, wyposażonego we wszys­tkie potrzeb­ne ele­men­ty. Przy­go­towanie wymazu nie wyma­ga od pac­jen­ta żad­nych szczegól­nych umiejęt­noś­ci, pole­ga bowiem na potar­ciu wewnętrznej strony policz­ka wymazówką, czyli długim, cienkim paty­czkiem zakońc­zonym z jed­nej strony baweł­ni­aną nasad­ką. Pobranie takiego wymazu od jed­nej oso­by trwa nie więcej niż kilka­dziesiąt sekund!

Zestaw do testu

Warto zwró­cić uwagę, że prób­ki tego typu moż­na z powodze­niem sporządz­ić w najbardziej kom­for­towych dla dziec­ka warunk­ach, czyli w domu (doty­czy to wyłącznie tes­tu o charak­terze pry­wat­nym). Oznacza to brak koniecznoś­ci udawa­nia się na pobranie do placów­ki medy­cznej, a tym samym pozwala uchronić malucha przed niepotrzeb­nym stre­sem. Aby nie wywoły­wać dodatkowego napię­cia u dziec­ka prób­ki moż­na pobrać np. w trak­cie zabawy czy pod­czas snu.

Jak pobrać próbki


Zobacz też:

1111


Zadzwoń terazZadzwoń teraz