Przeskocz do treści

Od kiedy można wykonać badanie ojcostwa


Mother and grandmother smiling with baby outdoorsJed­ną z wielu zalet gene­ty­cznych testów na ojcost­wo jest fakt, że moż­na je przeprowadz­ić w zasadzie w każdym wieku. Doty­czy to zarówno badań o charak­terze pry­wat­nym, jak i tych real­i­zowanych zgod­nie z sądową pro­ce­durą. Nie ma zatem znaczenia czy badana oso­ba ma lat 5 czy 50, wiek nie gra w tym przy­pad­ku najm­niejszej roli.
.

Najważniejsze cechy DNA

Dziedziczność

W DNA, czyli kwas deoksyry­bonuk­leinowy wyposażona jest każ­da komór­ka żywego orga­niz­mu. Swój indy­wid­u­al­ny zestaw genów posi­a­da więc także człowiek. Skąd pochodzi? Dziedz­iczymy go oczy­wiś­cie po rodz­i­cach. Każdy z nich przekazu­je bowiem dziecku po jed­nej kopii mate­ri­ału gene­ty­cznego. To właśnie m.in. dzię­ki tej właś­ci­woś­ci DNA możli­we jest ustal­e­nie bio­log­icznego pokrewieńst­wa między dany­mi osoba­mi. Test na ojcost­wo pole­ga mianowicie na porów­na­niu mate­ri­ałów gene­ty­cznych wszys­t­kich jego uczest­ników, a konkret­nie uzyskanych w wyniku anal­izy pro­fili genetycznych.

Indywidualność

Kole­jną bard­zo ważną cechą DNA jest jego indy­wid­u­al­ność. Choć jako ludzie należymy do jed­nego gatunku, to jed­nak pod wzglę­dem gene­ty­cznym znaczą­co różn­imy się od siebie. Wyjątek od tej reguły stanow­ią wyłącznie bliźnię­ta jed­no­ja­jowe, których DNA będzie identyczne.

Niezmienność

Z wiekiem nasz wygląd zewnętrzny zmienia się – to nie ule­ga wąt­pli­woś­ci. Z dzieci przeis­tacza­my się prze­cież w dorosłych, dojrza­łych ludzi, by w końcu z cza­sem zauważyć pier­wsze objawy starzenia. DNA pozosta­je jed­nak wciąż takie samo, a mija­ją­cy czas nie będzie miał na niego najm­niejszego wpły­wu. Właśnie dlat­ego testy na ojcost­wo może­my zre­al­i­zować w każdym momen­cie życia.

.

Badanie ojcostwa już w drugiej dobie po urodzeniu

Stan­dar­d­ową próbkę do pry­wat­nego oraz sądowego tes­tu na ojcost­wo stanowi prze­ważnie wymaz z wewnętrznej strony policz­ka. Pro­ce­du­ra jego otrzy­ma­nia jest niezwyk­le pros­ta, całkowicie bez­piecz­na i bezbolesna. Próbkę do bada­nia moż­na zatem pobrać nawet już w drugiej dobie po przyjś­ciu dziec­ka na świat.

Badanie krok po kroku

Test na ojcostwo w ciąży

Współczesne metody anal­izy pozwala­ją na ustal­e­nie ojcost­wa jeszcze przed samym poro­dem. Jest to możli­we dzię­ki obec­noś­ci wol­nego poza­komórkowego DNA pło­du, obec­nego we krwi ciężarnej kobi­ety. Badanie na ojcost­wo w ciąży należy jed­nak wykony­wać nie wcześniej niż po 10 tygod­niu. Dopiero wtedy stęże­nie płodowego DNA będzie wystar­cza­jące i poz­woli na przeprowadze­nie rzetel­nej anal­izy genetycznej.

Czy­taj więcej

 


Zobacz też:

Zapraszamy do kontaktu!eurogen_adres_stopka_banner_04

 


Zadzwoń terazZadzwoń teraz