Przeskocz do treści

Czy wynik testu na ojcostwo może być błędny?

Test na ojcostwo - GdańskOdpowiedź brz­mi NIE! Nie ma pewniejszej i wiary­god­niejszej metody na ustal­e­nie bio­log­icznego ojcost­wa niż badanie gene­ty­czne, a otrzy­manie wyniku, który był­by niez­god­ny z rzeczy­wis­toś­cią jest bard­zo mało prawdopodobne.

Należy zwró­cić uwagę, że więk­szość pro­cesów anal­izy lab­o­ra­to­ryjnej jest zau­tomaty­zowanych i odby­wa się przy uży­ciu najnowocześniejszego sprzę­tu. Pon­ad­to nad każdym etapem bada­nia czuwa zespół wyk­wal­i­fikowanych pracowników.

Na czym to polega?

Testy na ojcost­wo pole­ga­ją  po pier­wsze na ustal­e­niu indy­wid­u­al­nych pro­fili gene­ty­cznych wszys­t­kich badanych osób, a po drugie na porów­na­niu ich ze sobą pod kątem ewen­tu­al­nych podobieństw. Pro­fil gene­ty­czny tworzy się na pod­staw­ie anal­izy DNA, wyi­zolowanego z dostęp­nych próbek. Najczęś­ciej badanym źródłem mate­ri­ału gene­ty­cznego jest wymaz z policz­ka. Lab­o­ra­to­ria dopuszcza­ją jed­nak możli­wość anal­izy mniej stan­dar­d­owych próbek, takich jak włosy z cebulka­mi, szc­zotecz­ki do zębów, gumy do żucia, zużyte chus­tecz­ki higien­iczne, plamy krwi i wiele innych.

Meto­da badania

Ścisła kontrola na każdym etapie badania

Warunk­iem otrzy­ma­nia pewnego wyniku tes­tu, a więc takiego, który potwierdzi ojcost­wo na pon­ad 99,999% lub je wyk­luczy na 100%, jest całkowi­ta pewność, że udostęp­nione do bada­nia mate­ri­ały fak­ty­cznie należą do danej oso­by. Jeśli wymóg ten zostanie spełniony, to wydanie błęd­nego wyniku stanie się prak­ty­cznie niemożli­we. Z tego też wzglę­du wszys­tkie prób­ki są bard­zo dokład­nie sprawdzane przez pra­cown­ików lab­o­ra­to­ri­um. Jeśli mate­ri­ał gene­ty­czny będzie złej jakoś­ci lub okaże się, że na próbce zna­j­du­je się DNA pochodzące od więcej niż jed­nej oso­by, to klient na pewno zostanie o tym powiadomiony i popros­zony o sporządze­nie następnych.

Wynik błędny to nie to samo co niejednoznaczny…

Niek­tórym klien­tom zdarza się mylić poję­cie błęd­nego wyniku z wynikiem niejed­noz­nacznym. Są to jed­nak dwie zupełnie różne rzeczy. Wynik niejed­noz­naczny to taki, który nie pozwala na ostate­czne potwierdze­nie lub wyk­lucze­nie ojcost­wa. W żad­nym wypad­ku nie jest jed­nak efek­tem pomył­ki czy zanied­ba­nia ze strony lab­o­ra­to­ri­um. Uzyskanie niejed­noz­nacznego rezul­tatu może mieć miejsce np. w sytu­acji, gdy roz­pa­tru­je się ojcost­wo dwóch blisko spokrewnionych mężczyzn, lub gdy u dziec­ka wys­tępu­je mutac­ja gene­ty­cz­na. Rozwiązaniem dla tej sytu­acji jest włącze­nie próbek pozyskanych bezpośred­nio od matki.

Wynik niejed­noz­naczny

Liczne kon­t­role, jakim reg­u­larnie pod­dawane jest nasze lab­o­ra­to­ri­um, obec­ność wewnętrznych sys­temów zabez­pieczeń, a także skrupu­lat­ność i dokład­ność pra­cown­ików spraw­ia, że żaden z wys­taw­ionych przez nas wyników nie został jak dotąd podważony.


Zobacz też:

 
 
 
 
 
 
 
Jesteśmy dostęp­ni od 7.00 do 19.00 w tygod­niu i od 9.00 do 17.00 w week­endy i w święta

.

 


Zadzwoń terazZadzwoń teraz