Przeskocz do treści

Kto pokrywa koszty testu na ojcostwo

Depositphotos_4776897_originalTesty na ojcost­wo nie wchodzą w zakres pod­sta­wowej opie­ki medy­cznej, nie podle­ga­ją w związku z tym refun­dacji ze strony Nar­o­dowego Fun­duszu Zdrowia. Pokryciem kosztów związanych z real­iza­cją takiego bada­nia obciążony zosta­je więc klient. A jak to wyglą­da w prak­tyce? Czy może­my liczyć na jakieś ustępst­wa od tej reguły?

.

.

Prywatne badanie ojcostwa

Osobą która ma obow­iązek wniesienia pełnej opłaty za pry­wat­ny test na ojcost­wo jest sam zlece­nio­daw­ca, przy czym może nim być zarówno dom­nie­many ojciec, jak i mat­ka. Cza­sa­mi strony usta­la­ją, że kosz­ty bada­nia zostaną podzielone na pół pomiędzy obo­j­ga z rodziców.

Badanie z procedurą sądową

Jeśli mowa o sądowym teś­cie na ojcost­wo, to spawa wyglą­da dość podob­nie. Za badanie płaci zwyk­le oso­ba, która wniosła pozew o ustal­e­nie ojcost­wa, bądź też strona przegrana.

Klient może zostać zwol­niony z tego obow­iązku tylko wtedy, gdy:

  • Test został zle­cony bezpośred­nio przez sąd, a trud­na sytu­ac­ja mate­ri­al­na nie pozwala mu na pokrycie kosztów związanych z jego realizacją.
  • Dziecko, którego sprawa doty­czy prze­by­wa w ośrod­ku opiekuńczym.

Zaist­nie­nie które­gokol­wiek z powyższych przy­pad­ków może spowodować, że wszelkie opłaty za wyko­nane badanie zostaną prz­erzu­cone na Skarb Państwa.

Test sądowy

Czy koszty za badanie mogą zostać zwrócone?

Wielu klien­tów zas­tanaw­ia się czy w sytu­acji, gdy anal­iza jed­noz­nacznie wyk­luczy ojcost­wo mogą oni liczyć na zwrot ponie­sionych kosztów. Odpowiedź brz­mi: NIE

Trze­ba pamię­tać, że zlece­nio­daw­ca płaci już za samo wyko­nanie anal­izy, nie zaś za jego wynik. Nie ma zatem znaczenia czy test potwierdzi czy też zaprzeczy ojcost­wo. Mężczyz­na, który został wyk­luc­zony jako bio­log­iczny ojciec może oczy­wiś­cie doma­gać się zwro­tu pieniędzy u mat­ki dziec­ka. Jest to już jed­nak sprawa bard­zo indy­wid­u­al­na i nie daje gwarancji sukcesu.

Jest wyjście…

Lab­o­ra­to­ria gene­ty­czne stara­ją się tworzyć swo­je ofer­ty z uwzględ­nie­niem możli­woś­ci finan­sowych wszys­t­kich klien­tów. Doskonale zda­ją sobie sprawę, że wyko­nanie bada­nia w kierunku ustal­e­nia ojcost­wa może stanow­ić duże obciąże­nie. Właśnie dlat­ego niek­tóre placów­ki uruchami­a­ją spec­jalne sys­te­my, pozwala­jące rozłożyć całą należną kwotę na wygodne i elasty­czne raty.

Badanie w ratach


Zobacz też:

1111

.


Zadzwoń terazZadzwoń teraz