Przeskocz do treści

Kiedy udział matki jest niezbędny w badaniu ojcostwa

Happy mother, father and daughter in the parkUczest­nict­wo niepełno­let­niego dziec­ka w pry­wat­nym teś­cie na ojcost­wo wyma­ga zgody obo­j­ga rodz­iców lub też prawnych opiekunów. I choć licz­ba uczest­ników bada­nia może być dowol­na, to do jego real­iza­cji wystar­cza­ją zwyk­le prób­ki pobrane od dom­nie­manego ojca oraz dziec­ka. A co z matką? Czy ist­nieją sytu­acje, w których jej obec­ność będzie wymagana?

.

.

Gdy decydujemy się na sądowe badanie ojcostwa

Praw­idłowo przeprowad­zony test DNA pozwala na jed­noz­naczne rozstrzyg­nię­cie kwestii spornego ojcost­wa nawet bez udzi­ału mat­ki w bada­niu. Bio­log­iczne ojcost­wo danego mężczyzny zosta­je wów­czas potwierd­zone na pon­ad 99,99% lub wyk­luc­zone ze 100% pewnoś­cią. Doty­czy to jed­nak wyłącznie testów o charak­terze pry­wat­nym. W przy­pad­ku sądowego usta­la­nia ojcost­wa uczest­nict­wo mat­ki dziec­ka będzie już obow­iązkowe, a wyni­ka to z szeregu pro­ce­dur jakie narzu­ciło kra­jowe sądown­ict­wo. Usta­la się wtedy również macierzyńst­wo, aby wyk­luczyć ewen­tu­al­ność zami­any dziec­ka w szpi­talu po urodzeniu.

Gdy ojcem dziecka może być jeden z dwóch braci

Obec­ność mat­ki w bada­niu jest niezbęd­na w sytu­acji, gdy ist­nieje przy­puszcze­nie, że ojcem dziec­ka może być jed­na z dwóch spokrewnionych ze sobą osób – np. dwóch braci, ojciec i syn. Trze­ba pamię­tać, że test DNA na ojcost­wo pole­ga, w dużym skró­cie, na porów­na­niu otrzy­manych w toku anal­izy pro­fili gene­ty­cznych. Mate­ri­ał DNA osób blisko ze sobą spokrewnionych może okazać się na tyle podob­ny, że jed­noz­naczne ustal­e­nie bio­log­icznego ojca stanie się niemożli­we. W takim przy­pad­ku najlep­szym rozwiązaniem będzie włącze­nie do tes­tu obu potenc­jal­nych ojców.

Gdy występuje mutacja genetyczna

Cza­sem zdarza się, że u dziec­ka lub dom­nie­manego ojca stwierd­zona zosta­je mutac­ja gene­ty­cz­na. Aby wynik bada­nia okazał się w tej sytu­acji w pełni wiary­god­ny zale­ca się włącze­nie próbek pochodzą­cych bezpośred­nio od mat­ki dziecka.


Zobacz też:

1111


Zadzwoń terazZadzwoń teraz