Przeskocz do treści

Pakiet Pewna Mama — ojcostwo i diagnostyka prenatalna!

Nowość! W związku ze zwięk­szonym zain­tere­sowaniem Pac­jen­tek wprowadza­my paki­et badań Pew­na Mama! Dzię­ki niemu w ramach jed­nego pobra­nia moż­na wykon­ać badanie w kierunku ustal­e­nia ojcost­wa w ciąży, a także test NIFTY, dzię­ki które­mu sprawdzisz stan zdrowia swo­jego nien­ar­o­d­zonego dziec­ka pod kątem wad gene­ty­cznych. Badanie ojcost­wa i diag­nos­ty­ka pre­na­tal­na w jed­nej chwili! Jaka jest cena bada­nia paki­etowego? Jakie są korzyś­ci paki­etu Pew­na Mama? Wszys­tkiego dowiesz się z poniższego artykułu!

Paki­et Pew­na Mama — najważniejsze informacje:
 1. Paki­et Pew­na Mama — co obe­j­mu­je pakiet?
 2. Paki­et Pew­na Mama — gwaranc­ja bez­pieczeńst­wa i pewnego wyniku
 3. Co zysku­jesz wybier­a­jąc paki­et Pew­na Mama?
 4. Diag­nos­ty­ka pre­na­tal­na — dlaczego warto wybrać paki­et Pew­na Mama?

Pakiet Pewna Mama — co obejmuje pakiet?

Paki­et Pew­na Mama umożli­wia wyko­nanie dwóch badań w cenie jed­nego! Jest to świet­na ofer­ta dla mam, które cenią sobie pewność i bez­pieczeńst­wo w cza­sie ciąży! Kole­jnym niewąt­pli­wym atutem tego paki­etu jest dyskrecja!

Co wchodzi w zakres paki­etu Pew­na Mama?

▶ Pre­na­tal­ny test na ojcost­wowykony­wany w najnowocześniejszym cen­trum badań pre­na­tal­nych na świecie BGI DNA Service 

Jako prób­ki do badań służą: krew z żyły odłok­ciowej od mat­ki oraz wymaz z policz­ka lub prób­ki dyskretne (włosy z cebulka­mi, paznok­cie, prób­ki krwi lub śla­dy nasienia) od dom­nie­manego ojca.

▶ Test NIFTY Pro — badanie prze­siewowe pło­du pod kątem wad gene­ty­cznych o bard­zo sze­rokim zakre­sie (aż 94 choroby!!).

Jako prób­ka do badań służy: krew z żyły odłok­ciowej od matki

❤️ Paki­et Pew­na Mama dostęp­ny jest już od 10 tygod­nia ciąży! ❤️

Pakiet Pewna Mama — gwarancja bezpieczeństwa i pewnego wyniku!

Wynik bada­nia na ojcost­wo w ciąży wydawany jest z najwyższym możli­wym praw­dopodobieńst­wem (w przy­pad­ku wyniku potwierdza­jącego ojcost­wo — 99,999999%). Jest to możli­we dzię­ki wyko­rzys­ta­niu metody sek­wencjonowa­nia nowej gen­er­acji (NGS). W ramach bada­nia anal­i­zowanych jest aż do 16 500 mark­erów SNP [1]! 

Test NIFTY to jed­no z najpop­u­larniejszych badań wykony­wanych w ramach diag­nos­ty­ki pre­na­tal­nej. Wyni­ka to z fak­tu, iż jest ono w 100% bez­pieczne, zupełnie niein­wazyjne, ponieważ w trak­cie bada­nia bezpośred­nie otocze­nie dziec­ka nie jest w żaden sposób naruszane. Test NIFTY posi­a­da bard­zo sze­roką wal­i­dację, co gwaran­tu­je pewność wyniku. Na świecie wyko­nano już pon­ad 9 mil­ionów takich badań — jest to najczęś­ciej wykony­wany test z DNA płodowego! 

 

Co wchodzi w zakres bada­nia NIFTY z paki­etu Pew­na Mama?

 • 6 tri­somii — (9., 13. (zespół Patau), 16., 18. (zespół Edward­sa), 21. (zespół Dow­na), 22.)
 • niepraw­idłowoś­ci chro­mo­somów płci (zespół Turn­era, zespół Kline­fel­tera, tri­so­mia chro­mo­so­mu X, zespół Jacobsa)
 • badanie 84 mikrod­elecji i mikroduplikacji
 • określe­nie płci (na życzenie)

Co zyskujesz wybierając pakiet Pewna Mama?

 • Dyskrec­ja - masz możli­wość wyko­na­nia bada­nia w sposób dyskretny.
 • Ustal­e­nie ojcost­wa i dokład­ny test pre­na­tal­ny w jed­nym bada­niu — masz możli­wość zyska­nia pewnoś­ci co do ojcost­wa na bard­zo wczes­nym etapie ciąży (już od 10 tygod­nia) i jed­nocześnie możesz zad­bać o zdrowie dziec­ka przeprowadza­jąc najczęś­ciej wybier­any test NIPT na świecie!
 • Bez­pieczeńst­wo — zarówno test NIFTY Pro jak i ustal­e­nie ojcost­wa w ciąży gwaran­tu­ją 100% bez­pieczeńst­wo dla nien­ar­o­d­zonego dziec­ka. Do bada­nia pobier­ana jest jedynie krew od mat­ki — jak w przy­pad­ku stan­dar­d­owej mor­fologii. Test NIFTY w żad­nym wypad­ku nie ingeru­je w bezpośred­nie otocze­nie pło­du (tak jak dzieje się to w przy­pad­ku amniop­unkcji) dlat­ego nie ma tutaj ryzy­ka poronienia.
 • Wyso­ka czułość bada­nia — test NIFTY Pro — w przy­pad­ku tri­somii 13. (zespół Patau) i 21. (zespół Dow­na) czułość tes­tu wynosi powyżej 99% [2]! Z kolei pre­na­tal­ny test na ojcost­wo z krwi mat­ki wyda niepod­ważal­ny wynik — w 100% wyk­lucza­ją­cy ojcost­wo lub potwierdza­ją­cy je na poziomie co najm­niej 99.999999%.
 • Wygodne pobranie próbek do badań — przyszła mama może umówić się na pobranie krwi do badań w 1 z 250 naszych placówek w całej Polsce! Bezpłat­nie możli­wa jest również wiz­y­ta pielęg­niar­ki mobil­nej, która przy­jedzie pod wskazany adres.
 • Szy­b­ki wynik — wynik badań uzyskasz maksy­mal­nie do 15 dni roboczych od momen­tu dostar­czenia próbek do laboratorium!
 • Sze­ro­ki zakres — paki­et obe­j­mu­je w sum­ie badanie pło­du pod kątem 94 różnych chorób oraz badanie w kierunku ustal­e­nia ojcost­wa na etapie ciąży (to jed­no z najw­cześniej dostęp­nych badań na świecie!).
 • Możli­wość poz­na­nia płci dziec­ka — na życze­nie (bezpłat­nie)
 • Możli­wość rozłoże­nia płat­noś­ci na wygodne raty 

 

Diagnostyka prenatalna — dlaczego warto wybrać pakiet Pewna Mama?

Diag­nos­ty­ka pre­na­tal­na jeszcze nigdy nie była dostęp­na w tak sze­rok­iej ofer­cie! Paki­et Pew­na Mama to bada­nia, dzię­ki którym zyskasz bez­cen­ny spokój jeszcze na etapie ciąży. Bycie pewnym, kto jest ojcem dziec­ka oraz pew­na i jed­noz­nacz­na infor­ma­c­ja na tem­at stanu zdrowia jeszcze nien­ar­o­d­zonego dziec­ka to kluc­zowe kwest­ie, dzię­ki którym przyszła mama pozbędzie się stre­su. Infor­ma­c­je te poz­wolą również na poprawę relacji rodzin­nych i umożli­wią jak najlep­sze przy­go­towa­nia do porodu. 

Cały pro­ces bada­nia jest bard­zo prosty, a badanie badanie moż­na wykon­ać nawet bez wychodzenia z domu (korzys­ta­jąc z pomo­cy pielęg­niar­ki mobil­nej, która pobierze prób­ki do tes­tu).  To praw­dopodob­nie najsz­er­sze badanie pre­na­talne, które moż­na wykon­ać z domu!

Źródła:

1. https://www.testdna.pl/produkt/pakiet-pewna-mama-od-10-tygodnia/

2. https://badanienifty.pl/wynik-testu-nifty-pro/pewnosc/

Umów się na test ojcostwa w ciaży w Twoim mieście

Zadz­woń do nas, napisz wiado­mość na cza­cie lub wyślij e‑mail. Ustal­imy ter­min bada­nia i przy­chod­ni w dogod­nej dla Ciebie lokaliza­cji. Dane kon­tak­towe…

Chcesz sprawdzić ojcostwo w ciąży? 

Zadzwoń do nas, doradzimy Ci rozwiązanie najlepsze w Twojej sytuacji.

 
 
 
 
 
 
 
Jesteśmy dostęp­ni od 7.00 do 19.00 w tygod­niu i od 9.00 do 17.00 w week­endy i w święta
Badanie ojcostwa GdańskTesty na ojcostwo GdyniaBadanie ojcostwa SopotBadania DNA na ojcostwo Rumia, Badanie DNA na ojcostwo Reda, Test na ustalenie ojcostwa Pruszcz Gdański, Testy na ojcostwo Wejherowo, Ustalenie ojcostwa Starogard GdańskiGenetyczne badanie ojcostwa Tczew

Zadzwoń terazZadzwoń teraz