Przeskocz do treści

Pobór próbek do testu na ojcostwo w placówce

smiling female doctor or nurseLab­o­ra­to­ria gene­ty­czne ofer­u­ją testy na ojcost­wo do celów pry­wat­nych oraz do celów sądowych. Prób­ki do bada­nia pry­wat­nego moż­na zwyk­le pobrać samodziel­nie w domu lub udać się w tym celu do placów­ki medy­cznej. Dru­ga opc­ja ma pewną zaletę. Jaką? 

.

.

Samodzielne pobranie próbek w domu

Aby pobrać wymaz z wewnętrznej strony policz­ka wcale nie trze­ba udawać się do punk­tu pobrań. Niek­tóre lab­o­ra­to­ria gene­ty­czne współpracu­ją z apteka­mi i w nich sprzeda­ją zestawy, za pomocą których klient zro­bi to samodziel­nie. Bard­zo częs­to moż­na je także zamówić przez stronę internetową.

Pry­wat­ny test

Pobranie próbek w placówce medycznej

Pobranie wymazów z wewnętrznej strony policz­ka jest łatwe, bez­in­wazyjne oraz całkowicie bezbolesne, nie powin­no zatem spraw­iać więk­szych prob­lemów. Klient nie jest jed­nak spec­jal­istą, nie musi wiedzieć jak należy obchodz­ić się z wymazówka­mi. Choć do więk­szoś­ci zestawów dołączana jest zazwyczaj instrukc­ja obsłu­gi, to zawsze ist­nieje min­i­malne ryzyko, że prób­ki będą źle prze­chowywane, uleg­ną zanieczyszcze­niu, degen­er­acji lub po pros­tu zostaną pobrane w sposób niewłaś­ci­wy. W kon­sek­wencji uzyskanie pełnych pro­fili gene­ty­cznych stanie się niemożli­we, a pro­ce­durę trze­ba będzie powtórzyć. Właśnie dlat­ego niek­tórzy klien­ci decy­du­ją się na pobór próbek w placów­ce medycznej.

Dlaczego warto?

Korzys­ta­jąc z pomo­cy fachow­ca klient otrzy­mu­je gwarancję, że wymaz zostanie pobrany praw­idłowo, a uzyskane prób­ki, zan­im jeszcze trafią do anal­izy, będą prze­chowywane we właś­ci­wy sposób.

Możli­wość bezpośred­niego kon­tak­tu z fachow­cem stanowi również doskon­ałą okazję do ewen­tu­al­nej porady czy kon­sul­tacji. Wbrew pozorom jest to niezwyk­le ważne. Zwróćmy uwagę, że oso­by zle­ca­jące bada­nia ojcost­wa nie posi­ada­ją prze­ważnie zbyt dużej wiedzy na ten tem­at — jest to oczy­wiś­cie całkowicie zrozu­mi­ałe! Zadaniem pra­cown­i­ka lab­o­ra­to­ri­um powin­no być zatem udzie­le­nie wszel­kich niezbęd­nych infor­ma­cji o real­i­zowanych w nim tes­tach, a także pomoc przy wyborze opcji najko­rzyst­niejszej dla danego klienta.

Badanie w placówce


Zobacz też:

1111


Zadzwoń terazZadzwoń teraz