Przeskocz do treści

Test DNA z niedopałka papierosa

przykladowy_wynik_2Do tes­tu DNA na ojcost­wo moż­na wyko­rzys­tać mikroślad taki jak niedopałek papierosa. Wynik bada­nia jed­noz­nacznie potwierdzi lub wyk­luczy bio­log­iczne ojcost­wo badanego mężczyzny wzglę­dem badanego dziec­ka. Test DNA na ojcost­wo jest zawsze tak samo pewny, nieza­leżnie od rodza­ju prób­ki z jakiej zostanie wyko­nany. Test z próbek mikroślad­owych jest badaniem anon­i­mowym — zlece­nio­daw­ca nie poda­je danych osobowych osób badanych.

Czy wiesz, że.… Pac­jen­ci Euro­Gen  obję­ci są bezpłat­nym ubez­piecze­niem. To znaczy, że anal­iza drugiej prób­ki jest bezpłat­na, jeżeli pier­wsza prób­ka okaże się być niewystar­cza­jącej jakoś­ci, np. z powodu zanieczyszczenia.

Test DNA na ojcostwo z niedopałka papierosa

Jak pobrać niedopałek do badania DNA

Przed pobraniem prób­ki najlepiej jest założyć jed­no­ra­zowe rękaw­icz­ki, aby nie zanieczyś­cić jej włas­nym DNANależy unikać trzy­ma­nia niedopał­ka papierosa w miejs­cu, gdzie jest fil­tr. Niedopałek papierosa moż­na umieś­cić w czys­tej, suchej kop­er­cie papierowej. 

 Jak  dostarczyć próbkę do badania?

Prób­ki mikroślad­owe, takie jak niedopał­ki papierosa, powin­ny być prze­chowywane w tem­per­aturze poko­jowej, w suchym i zaciem­nionym miejs­cu. Nie mają ter­minu ważnoś­ci, jed­nak zale­ca się, aby po zebra­niu dostar­czyć je do lab­o­ra­to­ri­um w ciągu kilku dni.

.zadzwon_do_nas

Prób­ki moż­na przesłać pocztą lub kuri­erem. Nawet kilkud­niowy trans­port (również z zagrani­cy) nie powinien wpłynąć na ich jakość. Mikroślad moż­na też przynieść do przy­chod­ni i na miejs­cu pobrać od siebie wymazy z policzka.

Test na ojcostwo w 3 krokach

1. Kup domowy zestaw do pobra­nia próbek 

Zestaw możesz kupić przez naszą stronę inter­ne­tową KUP TERAZ », a także w aptekach i przy­chod­ni­ach sprawdź adresy » Zamówie­nie możesz złożyć także kon­tak­tu­jąc się z nami tele­fon­icznie, e‑mailem i na czacie.

2. Pobierz i odeślij prób­ki do nas lub przynieś do przychodni

Opisz kop­ertę z próbka­mi i dołącz do niej wypełniony for­mu­la­rz zlece­nia bada­nia, włóż całość do kop­er­ty zwrot­nej, dołąc­zonej do zestawu.  For­mu­la­rz zlece­nia może­my wysłać też na Twój adres e‑mail. Prób­ki możesz przesłać pocztą lub za pośred­nictwem kuri­era — skon­tak­tuj się z nami, aby zamówić bezpłat­nego kuri­era po ich odbiór: tel. 881 378 486.

3. Odbierz wynik tes­tu ojcostwa

Na wynik bada­nia z mikrośladów czeka się 5–10 dni roboczych od momen­tu, gdy prób­ki dotrą do lab­o­ra­to­ri­um. Wynik możesz ode­brać oso­biś­cie w przy­chod­ni lub otrzy­mać  lis­tem, e‑mailem i tele­fon­icznie — określasz to w for­mu­la­rzu zlece­nia badania.

Czy wiesz, że…

eurogen2Wynik tes­tu DNA z próbek mikroślad­owych takich niedopałek papierosa moż­na przyspieszyć do 48 godzin. Skon­tak­tuj się z nami i dowiedz się więcej o Bada­niu Express.

Zobacz też:

 
 
 
 
 
 
 
Jesteśmy dostęp­ni od 7.00 do 19.00 w tygod­niu i od 9.00 do 17.00 w week­endy i w święta

Zadzwoń terazZadzwoń teraz