Przeskocz do treści

Testy DNA z włosów i paznokci

Do tes­tu DNA na ojcost­wo moż­na wyko­rzys­tać włosy z cebulka­mi, a także paznok­cie obcięte ze skórka­mi. Wynik takiego bada­nia jed­noz­nacznie potwierdza lub wyk­lucza bio­log­iczne ojcost­wo badanego mężczyzny wzglę­dem badanego dziec­ka. Test DNA na ojcost­wo jest zawsze tak samo pewny, nieza­leżnie z jakiej prób­ki zostanie wykonany.

Czy wiesz, że.… Pac­jen­ci Euro­Gen  obję­ci są bezpłat­nym ubez­piecze­niem. To znaczy, że anal­iza drugiej prób­ki jest bezpłat­na, jeżeli pier­wsza prób­ka okaże się być niewystar­cza­jącej jakoś­ci np. z powodu zanieczyszczenia.

Test na ojcostwo z włosówTest DNA na ojcostwo z włosów 

Włosy powin­ny być wyr­wane wraz z cebulka­mi (muszą mieć widoczne cebul­ki), nie mogą być obcięte. Do bada­nia należy zebrać ok. 5–7 sztuk włosów. Włosy najlepiej zebrać mając założone jed­no­ra­zowe rękaw­icz­ki i umieś­cić je w suchej, czys­tej, papierowej kopercie.

Test na ojcostwo z paznokciTest DNA na ojcostwo z paznokci

Paznok­cie powin­ny być obcięte wraz ze skórka­mi. Paznok­cie najlepiej zebrać mając założone jed­no­ra­zowe rękaw­icz­ki. Moż­na umieś­cić je w suchej, czys­tej kop­er­cie papierowej. .

 

Jak przesłać włosy i paznokcie do badania?

Przed dostar­cze­niem do lab­o­ra­to­ri­um włosy i paznok­cie mogą być prze­chowywane w tem­per­aturze poko­jowej, w suchym i zacienionym miejs­cu. Moż­na je bez­piecznie przesłać pocztą — nawet kilkud­niowy trans­port, również z zagrani­cy nie wpły­wa na jakość próbek. Włosy i paznok­cie możesz przynieść też do przy­chod­ni i na miejs­cu pobrać wymazy z policz­ka od siebie.

Zadz­woń do nas  tel. 881 378 486zamów bezpłat­nego kuri­era po odbiór próbek

Test na ojcostwo z włosów i z paznokci w 3 krokach

1. Kup domowy zestaw do pobra­nia próbek 

Zestaw możesz kupić przez naszą stronę inter­ne­tową, kon­tak­tu­jąc się z nami, a także w aptekach i przy­chod­ni­ach — sprawdź adresy » Jeśli zależy Ci na cza­sie, for­mu­la­rz zlece­nia bada­nia może­my wysłać na Twój adres e‑mail.

.kup-domowy-zestaw_31

2. Pobierz prób­ki i odeślij prób­ki do nas lub pozostaw w przychodni

Opisz kop­ertę z próbka­mi i dołącz do niej wypełniony for­mu­la­rz zlece­nia bada­nia, włóż całość do kop­er­ty zwrot­nej. For­mu­la­rz zlece­nia jest dostęp­ny w zestaw­ie do pobra­nia próbek, może­my go także przesłać na adres e‑mail.  Prób­ki możesz przesłać pocztą lub skon­tak­tuj się z nami, aby zamówić bezpłat­nego kuriera.

3. Odbierz wynik tes­tu ojcostwa

Na wynik czeka się 5–10 dni roboczych od momen­tu, gdy prób­ki dotrą do lab­o­ra­to­ri­um. Wynik możesz ode­brać oso­biś­cie w przy­chod­ni lub otrzy­mać  lis­tem, e‑mailem i tele­fon­icznie. Test ojcost­wa z włosów i paznok­ci jest anon­i­mowy. W bada­niu nie poda­je się danych osobowych osób badanych. Wid­nieją one jako “Dziecko” i “Dom­nie­many ojciec”.

.przykladowy_wynik_2

Czy wiesz, że…

Wynik tes­tu DNA z włosów i paznok­ci moż­na przyspieszyć do 48 godzin. Skon­tak­tuj się z nami i dowiedz się więcej.

Zobacz też:

.

Zapraszamy do kontaktu!

 
 
 
 
 
 
 
Jesteśmy dostęp­ni od 7.00 do 19.00 w tygod­niu i od 9.00 do 17.00 w week­endy i w święta

Zadzwoń terazZadzwoń teraz