Przeskocz do treści

Czy to rzeczywiście dziecko mojego syna?

Potrze­bu­je­cie Państ­wo dowodu, że dziecko, które zostaw­ił Państ­wu syn jest spokrewnione z resztą rodziny ojca? Wyda­je Wam się, że ustal­e­nie takiego pokrewieńst­wa jest niemożli­we, sko­ro nie macie dostępu do prób­ki od bio­log­icznego ojca dziec­ka. Nic bardziej myl­nego! Bada­nia DNA pozwala­ją określić różne stop­nie pokrewieńst­wa, również to między dzieck­iem, a rodz­iną jego ojca. Wynik bada­nia jest infor­ma­cją pewną i jednoznaczną.

Kiedy dysponujemy tylko próbką od siostry i matki potencjalnego ojca dziecka

.Badanie pokrewieństwa Gdańsk

Z taką sytu­acją się spotkaliśmy: Pew­na kobi­eta miała niepełno­let­niego syna. Wniosła do sądu sprawę o przyz­nanie ali­men­tów na niego. W związku z tym, że ojciec dziec­ka już nie żył, obow­iązkiem tym chci­ała obar­czyć matkę mężczyzny. Bab­cia chłop­ca wąt­piła jed­nak w ist­niejące między nimi pokrewieńst­wo. 

Pac­jent chci­ał dowiedzieć się: Czy możli­we jest ustal­e­nie pokrewieńst­wa między dzieck­iem a jego potenc­jal­ną bab­cią, bez udzi­ału bio­log­icznego ojca?

Nasza odpowiedź: Oczy­wiś­cie, jeśli do bada­nia zostaną włąc­zone dodatkowe oso­by, to przeprowadze­nie takiej anal­izy jest jak najbardziej możli­we. 

Jak udało nam się rozwiązać prob­lem pac­jen­ta: Pozyskanie prób­ki wyłącznie od potenc­jal­nej bab­ci dziec­ka mogło­by nie wystar­czyć. Pole­cil­iśmy więc, aby do bada­nia zostały zaan­gażowane 3 oso­by – dziecko zmarłego mężczyzny, jego mat­ka i sios­tra. Próbkę pobra­no też od mat­ki dziec­ka.  Na początku zostały ustalone pro­file DNA osób badanych, a potem wyko­nano jeszcze bard­zo dokład­ną anal­izę statysty­czną. Jej zadaniem było oblicze­nie, jak bard­zo praw­dopodob­ne jest, że dziecko spokrewnione jest z rodz­iną nieżyjącego ojca.

Wynik bada­nia wskazał wysok­ie praw­dopodobieńst­wo pokrewieńst­wa między uczest­nika­mi badania.

Kiedy obydwoje rodzice zmarłego ojca są dostępni

.Badanie pokrewieństwa Gdańsk

Przejdź do artykułu »


Zobacz też:

 
 
 
 
 
 
 
Jesteśmy dostęp­ni od 7.00 do 19.00 w tygod­niu i od 9.00 do 17.00 w week­endy i w święta

Testy na ojcost­wo Gdańsk, Badanie ojcost­wa Gdy­niaTest DNA na ojcost­wo Wejherowo, Bada­nia DNA na ojcost­wo Starog­a­rd Gdański

 


Zadzwoń terazZadzwoń teraz