Przeskocz do treści

Nie wiesz czy synowie mają tego samego ojca?

Jako dorosły mężczyz­na szukasz potwierdzenia, że twój brat jest twoim bio­log­icznym bratem? A może jesteś matką dwóch synów i nie wiesz czy mają oni wspól­nego ojca? Powyższe sytu­acje moż­na bard­zo łat­wo rozwiązać przy pomo­cy szy­bkiego tes­tu na pokrewieństwo.

Badanie pokrewieństwa Gdańsk.

Kiedy dysponujemy próbkami od dwóch potencjalnych braci

 Z taką sytu­acją się spotkaliśmy: Jeden z dwóch synów ubie­gał się o oby­wa­telst­wo pol­skie. Sprawę kom­p­likował jed­nak fakt, że ojciec obu mężczyzn był w związku poza­małżeńskim z kobi­etą pochodzącą z Wiet­na­mu. Co więcej, zan­im umarł zdążył ustal­ić ojcost­wo wyłącznie wzglę­dem pier­wszego syna. Kwes­t­ia jego pokrewieńst­wa z drugim synem pozostała niewyjaśniona.

Pac­jent chci­ał dowiedzieć się: Czy bez udzi­ału ojca da się ustal­ić czy dwaj mężczyźni są jego bio­log­iczny­mi synami?

Jakiej odpowiedzi udzielil­iśmy: Oczy­wiś­cie, przy pomo­cy badań DNA moż­na ustal­ić ten typ pokrewieństwa.

Jak udało nam się rozwiązać prob­lem pac­jen­ta: W tej sytu­acji zapro­ponowal­iśmy metodę zwaną anal­izą chro­mo­so­mu Y. Wybral­iśmy właśnie ją, gdyż uczest­nika­mi bada­nia byli dwaj mężczyźni. Chro­mo­som Y jest struk­turą, która wys­tępu­je tylko u osób płci męskiej i jest przekazy­wany syn­om przez ich bio­log­icznych ojców, w niezmienionej postaci. Z tego wniosek, że u mężczyzn, którzy są ze sobą spokrewnieni będzie on wyglą­dał iden­ty­cznie. Chro­mo­somy Y u jed­nego i drugiego z badanych mężczyzny były  takie same, pochodzili więc z bard­zo dużym praw­dopodobieńst­wem od tego samego ojca. 

Anal­izę chro­mo­so­mu Y sto­su­je się nie tylko do bada­nia braci. Dzię­ki niej moż­na usta­lać pokrewieńst­wo w rożnych kom­bi­nac­jach, pomiędzy dzi­ad­kiem a wnukiem, czy kuzy­na­mi w prostej linii męskiej.


Zobacz też:

 
 
 
 
 
 
 
Jesteśmy dostęp­ni od 7.00 do 19.00 w tygod­niu i od 9.00 do 17.00 w week­endy i w święta

Testy na ojcost­wo Gdańsk, Badanie ojcost­wa Gdy­niaTest DNA na ojcost­wo Wejherowo, Bada­nia DNA na ojcost­wo Starog­a­rd Gdański


Zadzwoń terazZadzwoń teraz