Przeskocz do treści

Porównanie testów na ojcostwo

Testy na ojcost­wo dają zawsze tak samo pewny i wiary­god­ny wynik, który wyk­lucza lub potwierdza bio­log­iczne ojcost­wo badanego mężczyzny wzglę­dem badanego dziec­ka. Przyj­mu­jąc prób­ki do bada­nia nie dzie­limy zle­ceń na pry­watne i sądowe a samą anal­izę gene­ty­czną prowadz­imy w taki sam sposób. 

Różni­ca między testem pry­wat­nym a sądowym doty­czy pro­ce­dury pobra­nia próbek

Przy pry­wat­nych tes­tach na ustal­e­nie ojcost­wa mogą Państ­wo pobrać mate­ri­ał samodziel­nie w domu a samo badanie może opier­ać się o anal­izę wyłącznie mate­ri­ału od ojca i dziec­ka. Mat­ka dziec­ka w więk­szoś­ci zle­canych badań nie jest wyma­gana do uzyska­nia jed­noz­nacznego wyniku tes­tu. Test pry­wat­ny może być zle­cony anon­i­mowo (bez danych osób badanych) lub z dany­mi osób badanych. Wynik bada­nia pry­wat­nego może być wyko­rzys­tany jako dowód wstęp­ny w spraw­ie. Czy­taj więcej o tes­tach na ojcost­wo do celów prywatnych »

przykladowy_wynik_2 przykladowy_wynik

W przy­pad­ku testów na ustal­e­nie ojcost­wa do celów sądowych, prób­ki pobier­ane są już w placów­ce medy­cznej w obec­noś­ci świad­ków i za okazaniem doku­men­tów tożsamoś­ci. W cza­sie pobra­nia mate­ri­ału sporządzany jest pro­tokół sądowy stanow­ią­cy pod­stawę do opra­cow­a­nia przez biegłych sądowych eksper­tyzy. W przy­pad­ku badań sądowych udzi­ał w teś­cie musi wziąć również mat­ka. Wynik takiego bada­nia jest pełnowartoś­ciowym dowo­dem w sądzie. Czy­taj więcej o tes­tach na ojcost­wo do celów sądowych »


Zobacz też:

Zapraszamy do kontaktu!

 
 
 
 
 
 
 
Jesteśmy dostęp­ni od 7.00 do 19.00 w tygod­niu i od 9.00 do 17.00 w week­endy i w święta
Badanie V Leiden, badanie protrombinybadanie MTHFRbadanie trombofilia

.


Zadzwoń terazZadzwoń teraz