Przeskocz do treści

Test ojcostwa w czasie ciąży

Test na ojcostwo w ciaży

Prób­ki do tes­tu na ojcost­wo w ciąży moż­na pobrać również w cza­sie badań pre­na­tal­nych (amniop­unkcji bądź biop­sji kos­mów­ki). Od ojca wów­czas moż­na pobrać dowol­ną próbkę — wymazy z policz­ka, szc­zoteczkę od zębów, niedopałek papierosa i wiele innych. Uzysku­je się wtedy pewny wynik, który jed­noz­nacznie potwierdza lub wyk­lucza bio­log­iczne ojcostwo. 

Wynik testu DNA na ojcostwo jest pewny

Testy gene­ty­czne są obec­nie najbardziej pewną metodą ustal­e­nia bio­log­icznego ojcost­wa. Może­my Ci zag­waran­tować pewny wynik bada­nia na ojcost­wo w ciąży. Potwierdze­niem tego są cer­ty­fikaty jakoś­ci badań uzyskane przez lab­o­ra­to­ri­um oraz wielo­let­nie doświadczenie.

.certyfikaty

Na czym polega test na ojcostwo w czasie badań prenatalnych

W bada­niu porównu­je się DNA dziec­ka i dom­nie­manego ojca, co pozwala jed­noz­nacznie określić stopień pokrewieńst­wa między nimi.

Od dziec­ka pobiera się próbkę w cza­sie amniop­unkcji lub biop­sji kos­mów­ki. Są to bada­nia, które są wykony­wane w celu zdi­ag­no­zowa­nia chorób pło­du. Wskaza­nia do tych badań powinien ocenić tylko lekarz spec­jal­ista, ponieważ wiążą się z niewielkim ryzykiem kom­p­likacji ciąży (na poziomie 0,3–1%). Jeżeli bada­nia są wykony­wane przez doświad­c­zonego spec­jal­istę, wów­czas ryzyko zosta­je zminimalizowane.

Od ojca moż­na pobrać dowol­ną próbkę np. wymaz z policz­ka, szc­zoteczkę do zębów, plamy krwi — wszelkie przed­mio­ty, na których zna­j­du­je się jego DNA.

Jak zrobić test na ojcostwo w ciąży w czasie badań diagnostycznych

Skon­tak­tuj się z nami, aby uzyskać więcej infor­ma­cji na tem­at bada­nia i umówić się na wiz­ytę. Zadz­woń 881 378 486.

Przeczy­taj też o niein­wazyjnym teś­cie na ojcost­wo w cza­sie ciąży »


Zobacz też:

Zapraszamy do kontaktu!

 
 
 
 
 
 
 
Jesteśmy dostęp­ni od 7.00 do 19.00 w tygod­niu i od 9.00 do 17.00 w week­endy i w święta

 


Zadzwoń terazZadzwoń teraz